Nieuws

NZa verhoogt vervoerstarief voor kinderen en rolstoelers

25 april 2013

Op het gebied van de vervoersbezuinigingen zijn er drie ontwikkelingen die interessant zijn voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Ten eerste heeft de NZa besloten de vervoerstarieven voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten met terugwerkende kracht te verhogen naar € 19,-. Ten tweede heeft NZa de berichten verstuurd naar alle betrokken instelllingen met besluiten over de hoorzittingen en de verdere procedure. Ten slotte is de D66-motie aangenomen, waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen onderzoek te doen naar knelpunten in het vervoer.

Op 15 maart en 18 maart hebben we u geïnformeerd over het voornemen van de NZa om de vervoerstarieven voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten te verhogen naar €19,-. Ook de NZa heeft deze informatie op haar website geplaatst

De NZa last een extra budgetronde in om zorgaanbieders de gelegenheid te bieden de verhoogde tarieven aan te vragen. Dit is nodig omdat het nieuwe prestaties betreft waarover nog geen productieafspraken zijn gemaakt. We hebben nog geen verdere informatie over deze extra budgetronde. Hierover informeren wij u zodra wij meer weten.

Om deze nieuwe tarieven te garanderen, had de NZa 7 tot 15 miljoen euro extra aangevraagd bij het ministerie van VWS. VWS heeft dit geweigerd waardoor het risico van overschrijding bij de zorgaanbieders is komen te liggen. Als het totaal van de aanvragen boven de € 25 miljoen uitkomt, zal de NZa een correctie uitvoeren. In dat geval berekent de NZa een korting per zorgaanbieder, naar rato van het aandeel van de aanvraag op het totaal van de ingediende aanvragen.

Besluiten hoorzittingen NZa
Naar aanleiding van de aanvragen van aanbieders van gehandicaptenzorg voor een hoger tarief voor het vervoer heeft de NZa 120 hoorzittingen gehouden, waarvan het merendeel uit aanbieders van gehandicaptenzorg bestaat. Op basis van deze hoorzittingen heeft de NZa besloten om de tarieven voor de twee genoemde doelgroepen te verhogen. Op donderdag 25 april verstuurt de NZa de besluiten per post naar de betreffende zorgaanbieders. U kunt deze besluiten dus op zeer korte termijn verwachten.

De VGN heeft bij zowel NZa, VWS en de Tweede Kamer gepleit om het tarief voor een derde cliëntgroep te verhogen. Het gaat hier om de groep die lange afstanden moeten maken vanwege hun bijzondere (weinig voorkomende) beperkingen. Bijvoorbeeld doofblinde cliënten. Dit heeft helaas nog niet geleid tot tariefsaanpassingen. We blijven hier op inzetten, onder meer door bij de NZa aan te dringen ook deze doelgroep mee te nemen in het tariefsonderzoek (zie hieronder).

Motie voor onderzoek vervoerstarieven
In vervolg op onze eerdere berichtgeving kunnen wij u berichten dat de motie van D66 en PvdA is aangenomen. In de motie is opgenomen dat de NZa een onderzoek/signalement uit gaat voeren naar eventuele knelpunten bij vervoer van kinderen en rolstoelgebonden cliënten, en de Kamer daarover voor 1 september 2013 te informeren. De VGN is blij met deze ontwikkeling. We zullen echter ook aandringen om in het onderzoek ook de cliëntgroep op te nemen waarvoor bovenregionaal vervoer nodig is.

Deze pagina is een onderdeel van: