Nieuws

Onderzoek naar ventilatie binnen de sector

02 november 2020

De VGN heeft, naar aanleiding van een vraag van VWS hoe het staat met eventuele knelpunten rond ventilatie in deze tijd van corona, een korte vragenlijst uitgezet bij de leden van de BAC-bedrijfsvoering en bij de expertgroep vastgoed. De bevindingen geven vooralsnog geen reden tot ongerustheid. We hebben de bevindingen ook met VWS gedeeld. Hieronder informeren we u verder.

Ventilator in de zon.

Ventilatie en corona

In verband met de perikelen rond ventilatie in relatie tot corona heeft VWS aan de VGN gevraagd of we een korte, globale indicatie kunnen geven van de stand van zaken in onze sector. We hebben aan een beperkt aantal instellingen een korte vragenlijst voorgelegd. Op grond van de reacties hebben we wel een redelijk beeld (uiteraard niet uitputtend) kunnen krijgen. We hebben de volgende vragen gesteld:  

  1. Voldoet de ventilatie aan de richtlijnen van het Bouwbesluit en aan de adviezen van het RIVM ? 
  2. Wordt er periodiek onderhoud gepleegd? 
  3. Is er sprake van de zogenoemde recirculatie? 
  4. Kan de recirculatie worden uitgezet en heb je dan ‘frisse, alternatieve’ vormen ventilatie (of aanpassing van het recirculatiesysteem)? 
  5. Hebt u specifieke opmerkingen over de kwestie van de ventilatie?

De antwoorden: 

Vraag 1: alle instellingen geven aan dat er gebouwd is volgens de voorschriften van het Bouwbesluit. Echter: voorschriften uit 2015 kunnen verschillen van die uit 2010 en oudere gebouwen voldoen dus wel, maar of dat altijd up-to-date is volgens de nieuwste inzichten, kan betwijfeld worden. Daar is dus wellicht nog wel een slag te maken. Enkele instellingen geven aan inmiddels met steekproeven dit te onderzoeken. De richtlijnen van het RIVM zijn bekend en er wordt continu via de vastgoedbedrijven gewerkt aan vernieuwing en onderhoud. Daarin gaan de adviezen van het RIVM mee. 

Vraag 2: hierop is het antwoord steeds ja. Maar wel een aantekening: het ‘ja’ betreft dan de gebouwen in eigendom. Er zijn ook in onze sector veel huurpanden. Daarvoor is de corporatie verantwoordelijk. Daar kan een knelpunt zitten, maar dat is niet in beeld: de begeleiders in de woningen hebben hier niet altijd expertise in.  

Vraag 3 en 4: recirculatie is er maar weinig en voor zover het er is, geven de vastgoedmedewerkers aan dat de systemen kunnen worden uitgezet. Hierover maakt niemand zich echt druk. Wel is dan vervolgens een punt dat er op een andere wijze frisse lucht binnen moet komen en dat kan weer leiden tot tocht en kou (en voor kou dus extra verwarming, hetgeen weer niet spoort met duurzaamheid). 

Vraag 5: enkele opmerkingen die we meekregen: 

  • We gaan de risico’s nader inventariseren.
  • Graag wel nuchter blijven en niet op alle geruchten paniekerig reageren. Dan liever eerst degelijk onderzoek. 

Passage

Op basis van onze reactie heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer de volgende passage opgenomen (zie bijlage, blz. 39): De VGN heeft onder een selecte groep leden een uitvraag gedaan naar de staat van de ventilatiesystemen binnen de gehandicaptensector. De groep is niet volledig representatief, maar geeft wel een redelijk beeld van de sector. Hieruit blijkt dat (1) de instellingen voldoen aan de voorschriften van het bouwbesluit en (2) de richtlijnen van het RIVM bekend zijn. Tevens geeft VGN aan dat er continu via de vastgoedbedrijven gewerkt wordt aan de vernieuwing en het onderhoud van ventilatiesystemen. Conform de richtlijnen van het RIVM is er weinig sprake van recirculatie en kan deze functie ook worden uitgezet. 

Verder schrijft de minister: In het verlengde van bovenstaande heb ik ook verschillende brancheverenigingen in de andere zorgsectoren (kleinschalige woonvoorzieningen, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, GGZ en jeugdhulpinstellingen) gevraagd een vergelijkbare uitvraag onder de achterban te doen. Zodoende hoop ik op korte termijn een redelijk compleet beeld te kunnen geven van de stand van zaken rondom ventilatie in de (gehele) zorgsector.

Op basis van deze gegevens adviseerde de BAC-bedrijfsvoering onlangs om vooralsnog geen nader onderzoek binnen de sector uit te (laten) voeren. De BAC ziet er met deze gegevens geen aanleiding toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: