Nieuws

Ophoging Wlz kader 2016

22 september 2016

De staatssecretaris van VWS heeft aan de Tweede Kamer en de NZa laten weten dat hij in 2016 € 166 miljoen extra ter beschikking stelt voor het contracteerkader Wlz. De VGN is blij met deze toezegging omdat hierdoor het verwachte tekort door toegenomen vraag wordt opgevangen en zorgaanbieders bij de herschikking 2016 passende productieafspraken kunnen maken.

Geld

Kader te krap

De NZa heeft afgelopen week een aanvullend advies gepubliceerd over het budgettair kader Wlz 2016. Dit advies bevestigt de signalen, die de VGN van verschillende leden had ontvangen, dat het huidige Wlz kader 2016 onvoldoende is om alle geleverde zorg te kunnen betalen. De Nza adviseert de staatssecretaris om het budgettair kader op te hogen met € 121 miljoen. Hiervan is € 104 miljoen bestemd voor de contracteerruimte ZIN en € 17 miljoen voor PGB. De VGN heeft er bij VWS op aangedrongen dit advies op te volgen.

Ophoging

De VGN is verheugd te kunnen melden dat de staatssecretaris in reactie hierop heeft aangegeven dat hij voor 2016 €166 miljoen beschikbaar stelt. Dit wordt toegevoegd aan de contracteerruimte voor zorg in natura 2016. Indien nodig kan nog wel een herverdeling met PGB plaatsvinden. Dit bedrag wordt incidenteel ter beschikking gesteld en wordt gedekt door de verwachte onderuitputting bij de nacalculatie 2016. VWS gaat er, op basis van de afrekening 2015, van uit dat niet alle ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk nodig zijn.

Dit betekent, dat zorgaanbieders bij de herschikking 2016 afspraken kunnen maken op basis van de gerealiseerde productie 2016. Ook zouden er voldoende middelen moeten zijn om de werkelijk geleverde productie 2016 bij de nacalculatie te vergoeden. Voor 2017 zijn met Prinsjesdag structureel extra middelen ter beschikking gesteld voor de Wlz.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: