Nieuws

Reactie VGN op Prinsjesdag: het kabinet mist gevoel voor urgentie

21 september 2022

De Prinsjesdagplannen bevatten voor de VGN geen grote verrassingen, wel missen we een gevoel van urgentie voor wat de huidige energiecrisis en hoge inflatie betekent voor mensen met een beperking, medewerkers in de gehandicaptenzorg en zorgaanbieders. Deze impact is groot, en vraagt om specifieke maatregelen.

Koffertje

Een tweede crisis door inflatie en arbeidsmarkt

Het is een moeilijke periode voor de gehandicaptenzorg. Na de coronacrisis, die een groot beroep deed op de flexibiliteit van medewerkers en cliënten, is nu een tweede crisis aangebroken: een combinatie van extreme inflatie, hoog ziekteverzuim en een toenemende spanning op de arbeidsmarkt.

Het kabinet neemt maatregelen in de inkomenssfeer die relevant zijn voor zorgmedewerkers en cliënten, maar we vragen ons af of dit genoeg is. We zien dat de zorg over inkomen en uitgaven tot toenemende stress leidt bij medewerkers in de zorg, stress die de inzetbaarheid verder onder druk zet. Met onze oproep tot investeren in arbeidsvoorwaarden is niets gedaan door het kabinet: er komen geen extra middelen om de zorginkomens op een vergelijkbaar peil te brengen als de marktsector.

Specifieke maatregelen voor instellingen ontbreken

Specifieke maatregelen om de extreme inflatie op te vangen voor zorginstellingen missen vooralsnog volledig. Dit zou betekenen dat veel van onze leden moeten bezuinigen op zorg en personeel om de energierekeningen dit jaar en volgend jaar te kunnen betalen. Dit zet de kwaliteit van zorg ongetwijfeld verder onder druk. Ook investeren in duurzaamheid wordt moeilijker omdat het kabinet de huisvestingscomponent per 1 januari 2024 wil verlagen. De VGN heeft recent de minister eerder opgeroepen deze verlaging niet door te voeren

Betrokkenheid VGN bij het integraal zorgakkoord

Het belangrijkste voornemen voor de curatieve zorg betreft het Integraal Zorgakkoord (IZA), daarin zien we goede beleidsvoornemens, onder meer waar het gaat om passende zorg en preventie. We missen echter specifieke aandacht voor de grote groep mensen met een beperking die gebruik maakt van de curatieve zorg. Wat is er nodig om ook deze groep passende zorg te geven en hoe worden leden van de VGN daarbij betrokken?

Wat gaat de VGN doen?

De komende maanden zal de VGN aandacht vragen om extra acties bij de bespreking van de verschillende begrotingen in de Tweede Kamer en vooruitlopend daarop bij de betrokken departementen.  Ook andere onderwerpen komen daarbij aan bod: hoe kunnen we samen met het kabinet werken aan een beter jeugdstelsel, minder administratieve lasten, standaardisatie van gegevensuitwisseling? De VGN wil daarbij graag actief betrokken zijn.

In de bijgaande notitie vindt u een overzicht van de belangrijkste voor de gehandicaptenzorg relevante kabinetsplannen van de ministeries van VWS, sociale zaken, onderwijs en justitie en veiligheid.  

Portretfoto Martijn Koot
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot