Nieuws

Richtlijn Wgbo met modelovereenkomst zorg en dienstverlening en algemene voorwaarden 2008

19 november 2008

De VGN heeft in 2008 voor haar leden een richtlijn gemaakt over de toepassing van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst in de gehandicaptensector. De richtlijn is op 3 april 2008 aangenomen door de Algemene Ledenvergadering en gaat in op 1 januari 2009.

Voorgeschiedenis ontwikkelen VGN Richtlijn Wgbo

Sinds 1995 is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) van kracht. Deze wet regelt de relatie tussen de hulpverlener en de patiënt bij een geneeskundige behandeling. Uit vragen die leden van de VGN hebben over de relatie met hun cliënten, komt naar voren dat de toepasselijkheid van deze wet voor hen niet altijd even duidelijk is. Dit komt omdat het aangrijpingspunt voor het toepasselijk zijn van de Wgbo ‘handelingen op het gebied van de geneeskunst’ is. De zorg en ondersteuning van zorgaanbieders van gehandicaptenzorg valt soms wel en soms niet onder de definitie van geneeskundige behandeling en daarmee onder een wisselend wettelijke regime. Dit levert onduidelijkheid en onzekerheid op over de rechtspositie van zowel zorgaanbieder als cliënt. Met de onderhavige Wgbo-richtlijn maakt de VGN een einde aan deze onduidelijkheid en onzekerheid.

Inhoud VGN Richtlijn Wgbo

In de Wgbo-richtlijn wordt de werkingssfeer van de Wgbo verbreed van geneeskundige behandeling (curatief) naar alle zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg. Dit betekent dat alle leden van de VGN met hun cliënten afspreken dat zij zich over en weer ook aan de Wgbo-normen houden als de geboden zorg en ondersteuning geen geneeskundige behandeling inhoudt. Dit gebeurt door deze afspraak vast te leggen in de voorwaarden bij de zorg en dienstverleningsovereenkomst, waardoor op de desbetreffende zorg en ondersteuning de Wgbo van overeenkomstige toepassing wordt. Op deze wijze geven zorgaanbieder van gehandicaptenzorg en zijn cliënt elkaar over en weer duidelijkheid over hun rechtspositie. De richtlijn is toegesneden naar de gehandicaptensector door voor enkele bepalingen uitzonderingen op de overeenkomstige toepassing te maken. Leden van de VGN passen de richtlijn toe met ingang van 1 januari 2009. Desgewenst kunnen leden van de VGN eerder tot invoering overgaan.

Verband Richtlijn Wgbo met overeenkomst zorg- en dienstverlening (2008) 

Om de Richtlijn Wgbo te laten werken in de relatie tot uw clienten moet u uw zorg- en dienstverleningsovereenkomst aanpassen. Wij hebben die toepassing van de Wgbo-richtlijn uitgewerkt in de nieuwe VGN modelovereenkomst zorg- en dienstverlening en algemene voorwaarden 2008/2009 (bijlagen). Dit betekent dat de VGN modelovereenkomst en de model algemene voorwaarden uit 2004 zijn gewijzigd en zodanig aangepast dat u bij gebruik van de nieuwe modelovereenkomst en de algemene voorwaarden de  VGN Richtlijn Wgbo ook implementeert.

Deze pagina is een onderdeel van: