Nieuws

Samenwerkingsprotocol NZa en ACM

23 januari 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben hun afspraken over de onderlinge samenwerking vernieuwd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. Bijvoorbeeld bij fusies hebben aanbieders te maken met beide toezichthouders. In het protocol zijn de nieuwe afspraken met betrekking tot de zorgspecifieke fusietoets vastgelegd.

samenwerken

De NZa en ACM kunnen elkaar een zienswijze geven en zijn zij bevoegd elkaar gegevens en inlichtingen te verstrekken ten behoeve van hun opgedragen taken. Nieuw in het protocol zijn de afspraken met betrekking tot de zorgspecifieke fusietoets. Op het moment dat de NZa een aanvraag voor goedkeuring van een voorgenomen zorgtransactie ontvangt, informeert de NZa de ACM over haar standpunt of de voorgenomen transactie al dan niet kwalificeert als een concentratie in de zin van de Mededingingswet. De ACM geeft vervolgens aan de NZa aan of zij het standpunt van de NZa onderschrijft. Indien het standpunt van de ACM afwijkt van dat van de NZa, onderbouwt ACM haar standpunt en treden de toezichthouders met elkaar in overleg om tot een gezamenlijk gedragen oordeel te komen.

Daarnaast denkt de ACM mee met de NZa wanneer zij in het kader van aanmerkelijke marktmacht een verplichting op wil leggen.

Deze pagina is een onderdeel van: