Nieuws

Stand van zaken integraal zorgakkoord

18 juli 2022

VWS is bezig met de voorbereiding van een integraal zorgakkoord (IZA). Het akkoord heeft betrekking op de zorg die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet en deels ook op direct daaraan gerelateerde domeinen. VWS wil het akkoord half september presenteren. Door middel van dit artikel informeren wij u over de stand van zaken en de betrokkenheid van de VGN bij het akkoord.

Zorgverzekeringswet

Integraal zorgakkoord

Het integraal zorgakkoord is de opvolger van eerdere hoofdlijnenakkoorden, zoals dat met de ziekenhuizen 2019-2022. Het akkoord gaat gelden voor de huidige kabinetsperiode en heeft betrek­king op de zorg die wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en deels ook op direct daaraan gerelateerde domeinen. 14 partijen zijn betrokken bij de “binnenring” van dit akkoord, onder meer de huisartsen, ziekenhuizen, medisch specia­listen, GGZ, Actiz (wijkverpleging) en ZN. Ook gemeenten zijn betrokken: de Wmo speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van zorg thuis.

VWS heeft aangekondigd dat de partijen uit de “buitenring” (waaronder de VGN) op 12 augustus een conceptakkoord ontvangen waarop we kunnen reageren. Er is een korte reactietermijn tot 18 augustus voor "overwegende bezwaren" voor partijen uit de buitenring en er komt een onderhandeldag op 24 augustus voor partijen uit de binnenring. Op 26 augustus ontvangen alle partijen een nieuwe versie. VWS wil het akkoord half september presenteren, voorafgaand aan Prinsjes­dag. De beoogde ingangsdatum van het akkoord is 1 januari 2023.

Inhoud van het akkoord

Hoofdlijnen uit het akkoord zijn een gematigde groei en een verschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn. VWS wil het hele Zvw-kader 1% laten minder groeien dan de reguliere demogroei, dat betekent een ombuiging van 1,5 mrd structureel. VWS wil het recent gepubliceerde kader passende zorg als één van de uitgangspunten hanteren. “Passende zorg” is waardegedreven, komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van over ziekte. Passende zorg wordt het uitgangspunt voor het basispakket, de inkoop en de bekostiging.

De onderhandelingen met de partijen uit de binnenring zijn nog gaande, maar het is al duidelijk dat voor zieken­huizen en medisch specialisten het akkoord een stevige ombui­ging zal betekenen. Daar is de komende jaren sprake van een zeer beperkte tot zelfs nulgroei. De NVZ, FMS en NFU zien dit als onhaalbaar en hebben hierover recent een gezamenlijke brief gestuurd aan minister Kuipers.

VWS stelt incidentele middelen beschikbaar om de transitie te faciliteren, tot maxi­maal 2,8 mrd voor de gehele periode van 4 jaar. Daar moeten dan wel plannen voor worden ingediend die bijdragen aan de door VWS gewenste ontwikkeling. 

Rol VGN

De VGN is als lid van de “buitenring” niet rechtstreeks betrokken bij de onderhandelingen over dit akkoord. Wel zijn we mondeling bijge­praat en hebben we mogen reageren op de concept-oplegtekst van het akkoord. In onze reactie hebben we onder meer aandacht gevraagd voor de specifieke positie van mensen met een beperking en voor de toegankelijkheid van de basiszorg  die voor onze cliënten deels in de zorgverzekeringswet valt.

Een aantal VGN-leden levert zelf prestaties in het kader van de zorgverzekeringswet die onder dit akkoord vallen. Dit betreft onder meer geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP) voor veel VGN leden, en de zorg voor mensen met een zin­tuiglijke handicap (ZG). GZSP valt onder de eerste­lijnsprestaties, daar is waarschijnlijk sprake van een gematigde groei van het kader. De situatie voor de ZG is nog niet duidelijk, we hebben VWS om toelichting gevraagd.

Gevolgen voor de gehandicaptenzorg?

VGN leden leveren voor het overgrote deel prestaties die onder de Wlz en het sociaal domein vallen en daarmee geen onderdeel zijn van het integraal zorgakkoord. Voor deze prestaties is geen ombuiging voorzien zoals die in het IZA. Wel is er voor de gehan­dicaptenzorg in de Wlz een specifieke ingreep op behandeling en een ver­laging per 1-2024 van de NHC voorzien. ­Andere relevante plannen voor onze sector zijn te vinden in de VWS toekomstagenda gehandicaptenzorg en in het akkoord dat de VGN heeft gesloten met de zorgkantoren.  

Martijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot

Deze pagina is een onderdeel van: