Uitkomst Algemeen Overleg doelgroepenvervoer

Op 16 februari was het Algemeen Overleg doelgroepenvervoer. Vanuit de VGN is met een brief (zie bijlage) aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS aandacht gevraagd voor de problemen in dagbesteding en vervoer als gevolg van de te lage tarieven voor vervoer.

Tevens is diezelfde ochtend hierover een persbericht van de VGN in de Volkskrant verscheen ( http://www.volkskrant.nl/opinie/investeer-in-vervoer-gehandicapten-naar-dagbesteding~a4463029/ ).

Vanuit de fracties waren aanwezig: Van Gerven (SP), Brouwer (PvdA), Agema (PVV) en Keijzer (CDA) en Potters (VVD). Behalve de VVD waren allen zeer kritisch en fel over de tekortkomingen in het doelgroepenvervoer. Expliciet zijn de zaken die wij gemeld hebben in onze brief (en eerder in de hoorzitting in januari) de Staatssecretaris voor de voeten geworpen (verschraling dagbesteding, kwaliteit vervoer achteruit, minder veiligheid tijdens vervoer, zorggeld naar vervoer etc.) waarbij door verschillende leden van de commissie praktijkvoorbeelden van onhoudbare situaties uit de sector zijn aangehaald. Daarbij is door de commissieleden in navolging van ons verzoek gevraagd om verbetering van de vervoerstarieventarief en een versnelling van het traject bij de NZa dat moet leiden tot betere vervoerstarieven.

De reactie van Rijn was voorspelbaar en tamelijk lauw en luidt als volgt:

-      Er is sinds gister een modelbestek voor aanbesteding in het sociaal domein dat mooi aansluit op de AMvB voor het sociaal domein dat moet voorzien in goede prijzen in relatie tot kwaliteit. Hij gaat met de VNG in gesprek om het gebruik te bevorderen. Tevens zegde hij toe dat de clienttevredenheid van vervoer zal worden gemonitord.

-      Er wordt in de sector flink winst gemaakt (200 miljoen), substitutie is toegestaan en hoort bij de reguliere bedrijfsvoering.

-      De NZa is bezig een vervolg te geven aan een eerder oriĆ«nterend onderzoek naar knelpunten in het vervoer door een vervolgonderzoek op te starten dat aansluit bij de grote operatie rond herijking van de tarieven. Daarin loopt vervoer dus mee. De NZa is van mening dat die zaken niet uit elkaar getrokken moeten worden. Volgens van Rijn zijn er nu eenmaal plussen en minnen in een budget bij een aanbieder en die moeten in samenhang worden bezien. Er nu een element uithalen is volgens de NZa (en daar verschool hij zich achter) niet opportuun.

Uiteindelijk heeft Van Rijn toegezegd de NZa te vragen er nog eens naar te kijken om te bezien of versnelling van nieuwe vervoerstarieven mogelijk is.

Tot slot heeft Van Rijn gemeld dat er voor de zomer een actieplan komt voor meer integratie en stroomlijning in het doelgroepenvervoer. Dat zou betekenen dat de schotten tussen de verschillende domeinen worden geslecht en meer eenheid en eenvoud wordt aangebracht in het woud van regelingen in het sociaal vervoer.

Deze pagina is een onderdeel van