Nieuws

Update actualisatie zorgprofiel VG7

22 juni 2021

Op aandringen van de VGN en de zorgkantoren is er beweging rond de actualisatie van zorgprofiel VG7. Er worden momenteel twee onderzoeken uitgevoerd rondom VG7. VWS heeft de opdracht gegeven aan bureau HHM om te komen tot een concrete en objectieve probleemanalyse van de knelpunten rond VG7. Het andere is een onderzoek door de NZa naar een tijdelijke oplossing voor de grootste knelpunten in de bekostiging van VG7, deels ook uitgevoerd door HHM. Beide onderzoeken moeten in september zijn afgerond. VG7 kan niet losgezien worden van meerzorg, aangezien voor meer dan een kwart van de VG7-clienten ook gebruik gemaakt wordt van meerzorg.

wlz

Actualisatie VG7

De VGN heeft in 2019 samen met inhoudelijke en financiële experts van lidorganisaties het zorgprofiel VG7 geactualiseerd. In dit traject is een nieuwe beschrijving gegeven van de doelgroepen, is de benodigde zorg op hoofdlijnen beschreven en is op basis hiervan een passend tarief berekend. De VGN heeft vervolgens gelobbyd voor het doorvoeren van het geactualiseerde profiel met passend tarief. De zorgkantoren ondersteunen dit en zien het huidige ontoereikende tarief terug in het groeiende gebruik van meerzorg als aanvullende bekostiging. 

Probleemanalyse knelpunten rond VG7 door VWS

In opdracht van VWS onderzoekt HHM de onderliggende problemen waardoor de knelpunten rond VG7 ontstaan. HHM maakt daarbij gebruik van het VGN-traject uit 2019, waar het bureau ook bij betrokken was. Met de uitkomsten gaat VWS met andere betrokken partijen nadenken over mogelijke oplossingen.

Uitgangspunt voor voorliggend onderzoek is de zorgbehoefte van mensen die onder het zorgprofiel VG7 vallen en wat nodig is voor het kwalitatief goed organiseren van de zorg die bij die zorgbehoefte hoort. Daarbij wordt gekeken naar de doelgroep, het zorglandschap, de knelpunten en goede zorg. Onderdeel van het onderzoek is een online uitvraag onder aanbieders met cliënten met een VG7-indicatie in zorg. Via deze uitvraag wordt zicht verkregen op de (omvang van de) doelgroep, inzet van meer zorg, verblijfssetting en knelpunten. De vragenlijst is via de VGN-directiemail onder de aandacht van aanbieders gebracht en tot 2 juli in te vullen. 

Onderzoek bekostiging door de NZa

De NZa gaat de komende tijd onderzoek doen naar de kosten van VG7. Dit onderzoek is erop gericht om te komen tot een tijdelijke oplossing voor de grootste knelpunten in de bekostiging voor deze groep. De NZa geeft aan dat het structureel oplossen van de knelpunten een vraagstuk is voor de (middel)lange termijn. Daarom kiezen zij ervoor om met dit onderzoek te komen tot een tijdelijke oplossing binnen de bestaande zorgprofielen en tarieven. 

De doelgroep wordt in kaart gebracht met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve deel richt zich op de VG7-cliënten met meerzorg. Het kwalitatieve deel bestaat uit duidingssessies met zorgaanbieders om de knelpunten, de spreiding van deze knelpunten en het financiële effect in beeld te krijgen. Oplossingsrichtingen waaraan gedacht worden zijn de inkoop of een sluittarief.