Nieuws

Actualisatie zorgprofiel LG7 in beeld

18 juni 2021

De afgelopen maanden heeft de VGN samen met inhoudelijke en financiële experts van lidorganisaties het zorgprofiel LG7 geactualiseerd. Het doel van dit traject was om vanuit clientperspectief te verduidelijken wat de kenmerken zijn van mensen met LG7, wat voor deze mensen persoonsgerichte zorg is en wat nodig is om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren qua inhoud, tijdbesteding en kosten. Op een afsluitende bijeenkomst op 31 mei is de eindrapportage van dit traject gepresenteerd.

Client met LG7 indicatie

Inleiding

De zorgprofielen in de Wlz zijn aan actualisatie toe. De beschrijvingen passen niet meer goed bij de cliëntgroepen door onder andere toenemende complexiteit. Dit wordt met name zichtbaar bij de zorgprofielen met de hoogste zorgzwaarte. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten over goede zorg en zijn de tarieven niet voldoend om de goede zorg te kunnen leveren. Daarom is de VGN in 2018 begonnen met een traject om vanuit de inhoud zorgprofiel VG8 te actualiseren. In 2019 is vervolgens het traject voor VG7 uitgevoerd. LG7 is het laatste profiel van de reeks van actualisaties.    

Actualisatie LG7

Vanuit het zorgveld dat het profiel van LG7 niet meer passend is bij mensen die de meest intensieve zorg vanwege een lichamelijke beperking nodig hebben. Met name door de toenemende gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. Daarnaast was er behoefte te verkennen of dit profiel ook toepasbaar is voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) met een vergelijkbare zeer intensieve zorgvraag. Dit, samen met nieuwe wetenschappelijke inzichten over wat goede zorg voor deze cliëntgroepen is, was aanleiding voor de VGN om het zorgprofiel te herijken.

In het traject hebben we eerst gekeken naar de omschrijving van de doelgroep in het profiel. Hieruit zijn 2 aangepaste beschrijvingen gekomen, een voor mensen waarbij de nadruk ligt op forse fysieke beperkingen en een voor mensen waarbij de nadruk ligt op cognitieve en gedragsmatige beperkingen als gevolg van NAH. Door in de beschrijving meer rekening te houden met mensen met NAH en een zeer intensieve zorgvraag, zouden naar verwachting meer mensen in het profiel LG7 geïndiceerd worden en met het daarbij behorende tarief betere zorg kunnen krijgen. Om de afbakening met LG6 werkbaar te houden is ook een nieuwe beschrijving gemaakt van dit zorgprofiel.

Vervolgens is besproken wat op hoofdlijnen nodig is voor goede zorg voor deze cliëntgroepen. Daarbij is stilgestaan bij de inhoud van de ondersteuning, de woonvorm, meerzorg, dagbesteding, de context en de benodigde ondersteuning van medewerkers. Dagbesteding kwam daarbij nadrukkelijk naar voren als mee te nemen aspect omdat meer op het individu afgestemde ondersteuning nodig is.

Tot slot is geprobeerd hier een financiële vertaling van te maken voor een beter passend tarief. Hierbij zijn wel de componenten benoemd die nu onvoldoende in het tarief zitten, maar was het helaas niet mogelijk om een kwantitatieve onderbouwing hiervan te komen. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

Reacties

In de bijeenkomst is aangegeven dat zowel vanuit het CIZ als vanuit de Ieder(in) de reactie is gekomen dat zij zich herkennen in de nieuwe beschrijving van het profiel. Zij vinden beide echter dat alle zorgprofielen geactualiseerd zouden moeten worden en dat je er niet een paar uit kunt nemen om te actualiseren. De VGN ondersteunt dit, maar geeft aan dat de meeste knelpunten in de onderzochte zorgprofielen (en tarieven) zitten.

Vanuit verschillende deelnemers is geadviseerd te kijken of een business case kan worden uitgevoerd om de kosten inzichtelijk te krijgen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de business case die voor NAH+ is gedaan.

Vervolg

De VGN neemt het advies voor een business case serieus en gaat verkennen of en hoe dit kan helpen in de actualisatie van LG7 door VWS en NZa. Daarnaast blijven we lobbyen voor de actualisatie van de profielen onder andere in het regeerakkoord.

De rapportage van dit traject vindt u in de bijlage.