Actualisatie zorgprofiel VG7 en hoe nu verder?

De VGN heeft de afgelopen maanden het traject actualisatie zorgprofiel VG7 uitgevoerd. In een reeks van bijeenkomsten met experts is gekomen tot een beter passende beschrijving van het zorgprofiel. Er is ook geïnventariseerd wat er nodig is om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren aan deze cliënten. Als  laatste stap hebben we een vertaling gemaakt naar het tarief dat nodig is om deze persoonsgerichte zorg te kunnen leveren. In de bijgevoegde notitie vindt u de resultaten van dit traject, die ook zijn gepresenteerd tijdens de afrondende bijeenkomst op 28 juni 2019. Tijdens het traject werd duidelijk dat concrete vervolgstappen nodig zijn om persoonsgerichte zorg voor deze cliënten echt te kunnen realiseren.

gehandicaptenzorg

Actualisatie zorgprofiel VG7

Het Zorgprofiel VG7 is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen. Het huidige profiel VG7 is niet meer toereikend vanwege de in zwaarte en omvang toegenomen componenten gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek of de beperkte mobiliteit. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en denkkader over onder andere de invloed van de organisatiecontext op (probleem)gedrag. Naar aanleiding van de problematiek rond complexe zorg en de ervaringen met een praktische aanpak bij de actualisatie van zorgprofiel VG8, heeft de VGN daarom besloten ook het traject actualisatie VG7 te starten. In een reeks van bijeenkomsten met inhoudelijke experts van VGN-leden, het CCE, het CIZ, KansPlus, zorgkantoren en andere stakeholders is een geactualiseerd profiel opgesteld met de beschrijving van de kenmerken van deze groep cliënten. Vervolgens is gekomen tot een beschrijving van wat nodig is om goede zorg aan deze cliënten te kunnen geven. Daarna is met bedrijfskundige experts van zorgorganisaties voor deze doelgroep de kosten in beeld gebracht. Hierbij hebben we ook gekeken naar de inzet van middelen voor Meerzorg.

Aangezien gedurende het traject behoefte bleek aan een duidelijker onderscheid tussen VG7 en VG6 is ook de beschrijving van VG6 geactualiseerd, afgestemd op de geactualiseerde beschrijving van VG7.

Vervolgstappen

Tijdens het traject kwamen een aantal dilemma’s en vragen naar voren die nader verkend moeten worden om persoonsgerichte zorg voor deze cliënten te kunnen realiseren. Zoals de verhouding tussen cliënten met en zonder meerzorg en het geactualiseerde tarief,  de grenzen van meerzorg en het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor goede zorg als onderbouwing van een tarief. Daarnaast is er samenhang met het thema expertise uit de werkagenda passende zorg is maatwerk.

Dit heeft geleid tot de formulering van de volgende vervolgstappen:

•       Lobby met CIZ bij VWS om de zorgprofielen te actualiseren

•       Verdere uitwerking van wat nodig is voor goede zorg in leidraden Perspectief op persoonsgerichte zorg

•       Nadere verdiepende analyse naar meerzorg in samenwerking met de zorgkantoren en CCE

•       Analyse ethische dillema’s rond meerzorg

•       Arbeidsmarktvraagstuk bij deze intensieve doelgroep: boeien en binden van medewerkers

De VGN gaat de komende tijd, waar mogelijk in samenwerking met cliëntenorganisaties en stakeholders, aan de slag met deze vervolgstappen.

Deze pagina is een onderdeel van