Nieuws

Update traject Perspectief op persoonsgerichte zorg

06 november 2020

Afgelopen voorjaar is een traject gestart van VGN en kennispartners om een leidraad te ontwikkelen. Deze beschrijft wat nodig is om persoonsgerichte zorg te bieden aan cliënten in de langdurige gehandicaptenzorg met een complexe zorgvraag. Zoals bijv. mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen en mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Tijd voor een tussenstand.

witte puzzel op blauwe achtergrond mist een stukje

Achtergrond

De afgelopen jaren werd duidelijk dat vanuit verschillende invalshoeken (Kwaliteitskader, Werkagenda Passende Zorg/Expertise en actualisatietrajecten VG7 en VG8) behoefte bestaat aan explicitering van wat goede zorg inhoudt voor complexe zorgintensiteiten. Er is behoefte aan een beschrijving waarin per zorgintensiteit is uitgewerkt wat nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren. De VGN heeft bureau HHM opdracht gegeven om in een traject samen met de leden en partners van de VGN een dergelijke beschrijving te ontwikkelen: een Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg. 

Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg 

Deze beschrijving is waarde gedreven en bestaat uit een generiek deel en specifiek deel dat verschikt per zorgintensiteit. Hiermee wordt op hoofdlijnen een antwoord gegeven op de vraag ‘Wat is nodig in het leven van mensen met een complexe zorgvraag zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen?’ 
De leidraad is gepositioneerd als schakel tussen: 
·       het lokale niveau, waar iedere zorgaanbieder met het oog op kwaliteit van zorg eigen keuzes maakt wat betreft de inzet van werkwijzen en zorgprogramma’s; en 
·       het landelijke c.q. collectieve niveau, waar alle VGN-leden zich gecommitteerd hebben aan de visie en het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Actuele stand en vooruitblik

In het eerste deeltraject is in co-creatie VGN-leden, ervaringskundigen, coördinatoren van kennisnetwerken, onderzoekers en stakeholders een uitwerking samengesteld voor de doelgroepen mensen met EMB en mensen met EVB. Deze wordt nu door zorgorganisaties uitgetest op herkenbaarheid en toepasbaarheid. Het volgend deeltraject is nu in de opstartfase. Dit richt zich op de doelgroep mensen met LVB met een complexe zorgvraag. Komend voorjaar volgen nog deeltrajecten voor de doelgroepen mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel en mensen met lichamelijke beperkingen. Daarna wordt toegewerkt naar een eindversie, die zomer 2021 wordt verwacht.
 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: