Nieuws

Start traject Perspectief op persoonsgerichte zorg

02 juni 2020

Een deel van de cliënten in de langdurige gehandicaptenzorg heeft een complexe zorgvraag. Bijv. Mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Wat goede zorg voor hen inhoudt is nog vaak impliciet. Daarom starten VGN en partners nu een traject waarin per zorgintensiteit beschreven wordt wat nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren.

witte puzzelstukjes liggen op turqoise achtergrond

Achtergrond 

Vanuit verschillende invalshoeken (Kwaliteitskader, Werkagenda Passende Zorg/Expertise en actualisatietrajecten VG7 en VG8) bestaat behoefte aan explicitering van wat goede zorg inhoudt voor complexe zorgintensiteiten. Er is behoefte aan een beschrijving waarin per zorgintensiteit is uitgewerkt wat nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren. De VGN heeft bureau HHM de opdracht gegeven om samen met de leden en partners van de VGN een dergelijke beschrijving te ontwikkelen, aangeduid als Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg. 

De leidende vraag voor het opstellen van de leidraad is: Wat is nodig in het leven van mensen met een beperking en een complexe zorgvraag zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen? De leidraad is gepositioneerd als schakel tussen: 

·       het lokale niveau, waar iedere zorgaanbieder met het oog op kwaliteit van zorg eigen keuzes maakt wat betreft de inzet van werkwijzen en zorgprogramma’s; en 

·       het landelijke c.q. collectieve niveau, waar alle VGN-leden zich gecommitteerd hebben aan de visie en het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

De leidraad wordt in de periode van juni 2020 – mei 2021 ontwikkeld in drie fases, gekoppeld aan verschillende typen van zorgintensiteit: 1) EMB en EVB, 2) LVB en NAH 3) LG. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: