Nieuws

Stand van zaken ‘passende zorg voor cliënten met een complexe zorgvraag’

06 maart 2020

In de afgelopen maanden is er op verschillende manieren gewerkt aan het vraagstuk passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Vanuit de VGN zijn we hier al langere tijd mee bezig samen met zorgkantoren, cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en het ministerie van VWS door onder andere het ontwikkelen van een werkagenda.

passendezorg

Complexe zorg

Ook in het programma Volwaardig leven is in actielijn 2 volop aandacht voor complexe zorg. Zo wordt ingezet op het ontwikkelen van extra maatwerkplaatsen voor cliënten met een complexe zorgvraag. Daarnaast worden door het hele land crisis- en ondersteuningsteams opgezet. Doelstelling van deze teams is het zoveel mogelijk voorkomen dat een crisissituatie leidt tot escalatie, overplaatsing naar een tijdelijke crisisplek of een verhuizing naar een nieuwe vaste woonplek. In een brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang op deze twee trajecten. Er zijn zoals in de brief blijkt meer cliënten die op dit moment geen passende zorg ontvangen. Voor de VGN is het van belang om hier, samen met alle betrokken partijen, lessen uit te leren.  

In de brief wordt ook de verbinding gemaakt met het thema Expertise. Dit is voor de VGN een belangrijke sleutel in het oplossen van het vraagstuk rond passende zorg. Het belangrijkste uitgangpunt voor de VGN hierbij is bij het organiseren hiervan, dat de kennis naar de cliënt gaat in plaats van andersom. In afstemming met VWS worden de trajecten van het rapport van KPMG (zie bijlage) naar expertisecentra in de langdurige zorg en de werkagenda passende zorg samengebracht in 1 spoor. De VGN staat positief tegenover deze verbinding, waarbij het aansluiten bij bestaande structuren essentieel is. De verschillende werkgroepen zijn inmiddels aan de slag. 

 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: