Nieuws

VGN-leden stellen Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg vast

10 december 2021

De VGN-leden hebben op hun ALV van 2 december 2021 de Leidraad ‘Perspectief op persoonsgerichte zorg’ vastgesteld. Deze beschrijft welke zorg- en dienstverlening nodig is, zodat mensen met complexe en intensieve zorgvragen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Hiermee is er een instrument beschikbaar om de kwaliteit van geleverde zorg en de zorgprogramma’s aan te spiegelen en om bij te dragen aan verdere professionalisering, bijv. via scholing en als gespreksleidraad.

witte puzzelstukjes liggen op turqoise achtergrond

Leidraad voor intensieve zorgvragen

De leidraad is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals van VGN-leden, ervaringsdeskundigen, verwanten, cliëntenorganisaties, kennispartners en stakeholders, onder regie van bureau HHM. Hij bestaat uit een generiek deel en vijf specifieke uitwerkingen. Deze zijn gericht op mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB), mensen met ernstige verstandelijke beperkingen (EVB), mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB), mensen met lichamelijke beperkingen (LB) en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De leidraad, die op de feestelijke slotbijeenkomst door alle betrokken en stakeholders goed ontvangen werd, is onderaan dit artikel te downloaden. 

Vervolgstappen

De VGN en de Stuurgroep Kwaliteitskader hebben hun voorkeur uitgesproken voor een positionering van de leidraad als handreiking bij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGHZ). De stuurgroep KKGHZ zal hierover een besluit nemen in het kader van het actualisatietraject van het KKGHZ, dat nu van start gaat. Verder wordt met het ministerie van VWS verkend of het mogelijk is om de implementatie van de leidraad te faciliteren via het starten van een leernetwerk, waarbij inspiratie en coaching wordt geboden aan deelnemende VGN-leden.    
 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten