Update Wzd december 2021

Graag informeren wij u over een aantal zaken betreffende de Wet zorg en dwang.

Wees voorbereid
afbeelding zorgwerkers wet zorg en dwang

Reikwijdte verklaring artikel 1 Wzd

Bijgaand de concept handreiking van ActiZ en VGN inzake de ‘Reikwijdteverklaring Wzd’ voor clienten VG en PG die niet onder de Wlz vallen. De tekst van de handreiking geeft duiding aan een belangrijk onderdeel van de Wzd, namelijk de vraag hoe een VG of PG client zonder Wlz-indicatie onder de reikwijdte van de Wzd kan worden gebracht. Dit is onder meer van belang voor ambulante onvrijwillige zorgverlening. Onvrijwillige zorgverlening in ambulante setting is nog niet voldoende tot ontwikkeling is gekomen.  Dit is jammer, want ambulante onvrijwillige zorgverlening kan eraan bijdragen dat ingrijpender maatregelen, zoals een onvrijwillige opname, voorkomen kunnen worden. Daarom vinden wij het van belang om de toepassing van ambulante onvrijwillige zorgverlening beter te faciliteren. In dat kader, maar ook ter bediening van onze leden die al geruime tijd om deze artikel-1 verklaring vragen, waaronder ook de intramurale setting in het kader van zorgverlening aan minderjarigen met een verstandelijke beperking, publiceren wij deze handreiking als een concept handreiking. Het veld kan er vanaf heden mee gaan werken en na een half jaar evalueren wij deze concept Reikwijdteverklaring en passen deze desgewenst aan, zodat deze daarna in definitieve vorm kan worden vastgesteld.

Evaluatie Wzd

Half december is het eerste deel van de evaluatie Wzd naar de Tweede Kamer gestuurd. In juni wordt het tweede deel verwacht en het nieuwe kabinet zal voor het eind van 2022 met een standpunt hierop komen. Er wordt echter nu al met de conclusies van het eerste deel aan de slag gegaan, zowel door VWS als door de VGN. Wij zullen de leden daarbij betrekken en houden u van de voortgang op de hoogte. 20 januari a.s. zal een webinar plaatsvinden waarin de leden over het eerste deel van de Evaluatie Wzd geïnformeerd zullen worden.

Handreiking Wzd in het onderwijs

In opdracht van het ministerie van VWS hebben de PO-Raad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, KansPlus, NIP en de NVO afgelopen periode bijgaande  handreiking opgesteld ‘Wet zorg en dwang in het onderwijs’. De handreiking beschrijft de meest belangrijke kenmerken van de Wzd en biedt een kader voor het bereik van de Wzd binnen het onderwijs. Aan de hand van voorbeelden wordt de betekenis van de Wzd op school op een praktische en concrete manier toegelicht. De handreiking biedt de professionals handvatten ter ondersteuning van zijn/haar werkzaamheden in het kader van de Wzd. Lerende weg zal steeds meer duidelijk worden ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de Wzd in het onderwijs. Alle betrokken partijen worden dan ook opgeroepen om hun de ervaringen te blijven delen.  Leden die gebruik maken van deze handreiking kunnen hun ervaringen met ons delen (mdelwig@vgn.nl).

Internetconsultatie wijziging Besluit gelijkgestelde aandoeningen

22 december jl. is de wijziging van het Besluit gelijkgestelde aandoeningen in internetconsultatie gegaan. Reacties hierop kunnen tot 1 februari 2022 worden gegeven. De VGN zal hierop gezamenlijk met andere veldpartijen reageren. De verwachting is dat het Besluit rond de zomer in werking zal treden.

Ledenbijeenkomsten 2022

Ook in 2022 zullen wij weer de nodige ledenbijeenkomsten over de Wzd houden. Voorlopig digitaal, maar hopelijk gaande het jaar ook weer live. Opgeven kan hier. De eerste bijeenkomst is 20 januari a.s. waarin wij de leden zullen informeren over de uitkomsten van het eerste deel van de Evaluatie Wvggz-Wzd.

Reparatiewet Wzd in werking getreden

Op 6 november is de Reparatiewet Wzd in werking getreden. De Reparatiewet corrigeert een aantal fouten en voorziet in wijzigingen die de uitvoerbaarheid van de Wzd beogen te vergroten. Meer informatie over de wijzigingen in de Wzd leest in bijgaande 'Handreiking Reparatiewetten Wzd', opgesteld door ActiZ en VGN.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marijke Delwig
Telefoonnummer
Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van