Nieuws

Veranderingen in toegang en rol CIZ bij indicatiestelling Wlz

09 januari 2015

Op dinsdag 16 december organiseerde de VGN een ledenbijeenkomst over de Wlz. Hier was het CIZ ook aanwezig om een toelichting te geven op de veranderingen rondom indicatiestelling. Marianne van Toornburg en Willemijn Piek van het CIZ zijn in een parallelsessie ingegaan op de toegang tot de Wlz en de rol van het CIZ hierin. De belangrijkste vragen en antwoorden vindt u hieronder. De presentatie is opgenomen in de bijlage.

Het CIZ zorgt voor administratieve omzetting van de huidige indicaties van bestaande cliënten die op basis van hun zorgzwaarte in de Wlz passen. Deze indicaties worden voor onbepaalde tijd afgegeven. De nieuwe zorgprofielen zijn goed herleidbaar naar de oude omschrijvingen van de cliëntgroep in de AWBZ ZZP's.

Belangrijkste vragen en antwoorden die in de parallelsess aan de orde kwamen:

 • Spoedopname/crisis: Spoedopname zonder Wlz-indicatie (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname, overlijden van ouder van cliënt of crisis) is veranderd. Het CIZ geeft pas na twee weken indicatie af. De aanbieder mag cliënt al wel in zorg nemen, maar dit wordt alleen vergoed als achteraf bij de indicatiestelling blijkt dat iemand echt toegang heeft tot de Wlz. Hierdoor is het belangrijk dat de informatie er is om dit als CIZ goed te kunnen beoordelen. Het probleem bij onder andere de SGLVG is dat er niet altijd de juiste informatie beschikbaar is om tijdig een goede beoordeling te doen vanuit het CIZ. De VGN zal dit probleem ook goed onder de aandacht brengen bij de VNG en bij VWS. Overigens zal het gemeentelijk domein (Jeugdwet en Wmo) een veel grotere rol gaan spelen in tijdelijke crisisopvang.
 • In de eerste maanden in 2015 werkt het CIZ met een helpdesk waarbij aanbieders bij complexe problematiek kunnen checken of iemand wel/niet past binnen de Wlz.
 • MPT: zit nog niet in de systemen van het CIZ. Als cliënten dit willen,  is dat afspraak dat het CIZ dit meegeeft in de keten en pakt het zorgkantoor dit op. De AZR moet hierop worden aangepast.
 • Bij het afwegingskader voor de toegang brengt het CIZ de zorgsituatie (diagnostiek, grondslag, beperkingen) in kaart. Vervolgens wordt gekeken of sprake is van permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid (fysieke problemen, zware regieproblemen) en of escalatie/ernstig nadeel wel of niet voorkomen kan worden. De gebruikelijke zorg weegt alleen mee bij kinderen, niet meer bij volwassenen. Daarnaast moet sprake zijn van een blijvende zorgbehoefte. Als blijkt dat iemand toegang heeft tot de Wlz, stelt het CIz de aanspraak vast (zorgprofiel, geldigheidsduur, dagbesteding en vervoer)
 • De beoordeling van de toegangsdrempel kan voor kinderen anders uitpakken dan voor volwassenen. Kinderen worden in de beleidsregels alleen apart benoemd in het hoofdstuk over gebruikelijke zorg.
 • CIZ speelt mogelijk vanaf 2016 ook een rol in meerzorg, naast CCE.
 • Spreekuurlocaties van het CIZ: kan bij regiokantoor of bij locatie in de buurt (huisartsenpost)
 • Wettelijk mag je een kopie van het ID uploaden in portero. Dit is conform bescherming persoonsgegevens. Als dit ID er niet is, zal het CIZ hier in wijsheid mee omgaan.
 • Een jongere met een AWBZ-indicatie voor een ZZP VG 3 die op 2 januari 2015 18 wordt: gaat naar Jeugdwet (met overgangsrecht) en op 2 januari kan bij het CIZ een beoordeling plaatsvinden of iemand wel of niet in aanmerking komt voor de Wlz.
 • Cliënt of wettelijk vertegenwoordiger mag aanbieder machtigen om straks bijvoorbeeld contactpersoon te zijn bij het herindicatietraject.
 • Aanbieders hebben inzicht in Portero en kunnen een reguliere aanvraag doen via Portero, maar hebben geen mogelijkheid meer om zelf een SIP, HiT of IM te doen.
 • De subsidieregeling (extramurale) behandeling is niet bedoeld voor mensen die in de Wlz zitten, maar juist voor mensen in het gemeentelijk domein (grondslag LG en VG 18+).