VGN: Bezuinigingen op AWBZ-vervoer zijn op drijfzand gebaseerd

De VGN heeft de bezuinigingen van 113 miljoen euro op de vervoerstarieven in de gehandicaptenzorg in hoger beroep opnieuw onder vuur genomen. Uit berekeningen van de VGN blijkt dat het vervoer zelfs bij de goedkoopste instellingen met ruim 15 euro bijna het dubbele kost van wat de Staat er voor rekent. De bezuinigingen zijn derhalve op drijfzand gebaseerd, zo betoogde de VGN-advocaat vanmorgen voor het Gerechtshof in Den Haag.

In kort geding bepaalde de rechter eerder dat als één op de zes instellingen in staat is om het vervoer met het verlaagde tarief te bekostigen, alle instellingen dit zouden moeten kunnen. De rechter volgde daarmee de Staat, die zich hiervoor baseerde op cijfers van onderzoeksbureau PwC. VGN-directeur Hans Schirmbeck: “Die cijfers blijken feitelijk onjuist te zijn en daardoor is de rechter tot een oordeel gekomen dat ook niet juist is. We gaan ervan uit dat het Gerechtshof dat oordeel zal herzien.”

Noodgedwongen thuis
De bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer werden aangekondigd in het ‘Lenteakkoord’. Slachtoffer van deze bezuiniging zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die niet in staat zijn zelfstandig naar hun dagbesteding te gaan en voor wie het vervoer nu niet meer kan worden betaald. “Die mensen komen noodgedwongen thuis te zitten en raken geïsoleerd van hun sociale omgeving”, zegt VGN-directeur Hans Schirmbeck. “Ons is er alles aan gelegen om dat te voorkomen.”

Laakbaar
Uit het onderzoek bij zestig instellingen zou zijn gebleken dat er tien in staat waren om het vervoer voor circa 1.500 euro per jaar per persoon te realiseren, circa 8 euro per dag.  De VGN heeft vervolgens de jaarrekeningen van die instellingen onderzocht en concludeerde dat de gepresenteerde cijfers voor zeker acht van deze tien instellingen niet klopten.

Aangezien de jaarrekeningen worden gepubliceerd door het ministerie van VWS (www.jaarverslagenzorg.nl), had de Staat dus de beschikking over de juiste cijfers. Dat ze die kennelijk niet heeft willen gebruiken, vindt de VGN uitermate laakbaar. Hans Schimbeck: “Samenvattend: de Staat heeft de bezuinigingen op verkeerde gegevens gebaseerd. Daardoor zijn zij onrechtmatig en dus moeten ze worden teruggedraaid.”

Overigens vinden onderzoekers van PwC het oordeel van de rechter in kort geding zelf riskant. "De onderzochte instellingen zijn uitzondering op de regel. Zo blijkt dat bij een aantal van die instellingen de kosten zo laag zijn, omdat ze ook subsidie van de gemeente of provincie kregen", stellen ze.

Betoog
Tijdens de zitting betoogde de landsadvocaat dat de verantwoorde zorg niet in gevaar komt door de bezuinigingen. Zij erkende weliswaar dat instellingen als gevolg van die bezuinigingen ingrijpende maatregelen moeten nemen, maar noemde dat geen onmogelijke opgave, per slot van rekening moeten alle bedrijven en organisaties zich aanpassen aan de economische werkelijkheid. De instellingen hebben het vervoer volgens de Staat inefficient geregeld en er zijn voldoende mogelijkheden om kostenbewuster te werken, onder andere door ritten te combineren, scherpere afspraken met vervoerders en voor clienten dichter bij huis dagbesteding te vinden.

Het gerechtshof streeft er naar om op 20 november uitspraak te doen.

In de bijlage vindt u de pleitnota's van de VGN en van de Staat. Verder vindt u er een brief van KNV Taxi aan de VGN waarin wordt uitgelegd dat vervoersbedrijven een gemiddelde marge behalen op AWBZ-vervoer van 1,1% (landelijk vervoer) tot 1,5% (stedelijk vervoer).