Nieuws

VGN: Maatregel minister over meerjarig contracteren is een pure bezuinigingsopdracht

08 mei 2023

Op 9 mei konden Kamerleden schriftelijke vragen stellen over de aanwijzing van minister Helder aan de Nederlandse Zorgautoriteit met betrekking tot de Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord. In een brief aan de Kamerleden vroeg de VGN aandacht voor de gevolgen van deze maatregelen. De VGN heeft als kritiek dat de voorgestelde maatregel van meerjarig contracteren niet leidt tot meer zekerheden of kostenbesparing. Hiermee is het een pure bezuinigingsopdracht.

Minister Helder heeft een Kamerbrief geschreven over haar voornemen om de NZa een aanwijzing te geven over twee maatregelen uit het coalitieakkoord. De aanwijzing van de minister gaat over twee maatregelen uit het coalitieakkoord 2021-2025 'Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst' per 2024 op het terrein van de Wlz-zorg. Om deze besparingen te realiseren is het plan om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) door middel van een aanwijzing opdracht te geven om deze maatregelen te verwerken in de door haar vast te stellen maximum- en bandbreedte tarieven voor de langdurige zorg. 

Meerjarig contracteren leidt niet tot kostenbesparing

De maatregel meerjarig contracteren raakt de gehandicaptenzorg. En dat terwijl de gehandicaptenzorg momenteel financieel al onder druk staat. De VGN heeft als kritiek dat de voorgestelde maatregel van meerjarig contracteren geen inhoudelijke onderbouwing kent en niet leidt tot meer zekerheden of enige kostenbesparing. Hiermee is het een pure bezuinigingsopdracht. In het licht van alles wat er verder op zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg afkomt leidt dit tot onaanvaardbare risico’s voor de kwaliteit van zorg aan mensen met een beperking. 

Financiële situatie van veel zorgaanbieders staat onder druk

De financiële situatie van veel zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg staat onder druk. Er zijn veel bedreigingen zoals de grote kostenstijgingen als gevolg van inflatie en hoge energiekosten. De indexatie die de NZa toepast op de tarieven, is lang niet voor alle aanbieders afdoende om te compenseren voor gestegen (energie)kosten.

Stijging van loonkosten

Daarnaast is de druk op de arbeidsmarkt, net zoals in veel andere sectoren, enorm. Met name in de zorg voor de meest kwetsbare mensen met een beperking zijn zorgaanbieders genoodzaakt om steeds meer ZZP'ers in te zetten. Vast personeel is onvoldoende te vinden. Dit leidt tot enorme kostenstijgingen.

Korting op normatieve huisvestingscomponent

Ook voert de NZa in 2024 een korting door op de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Dat is het deel in de tarieven dat voor investeringen in het vastgoed is bedoeld. Dat terwijl er nu juist forse investeringen nodig zijn: in de verduurzaming binnen de Wlz-sector bijvoorbeeld.

U vindt de brief van de VGN in de bijlage.