VGN ontwikkelt Handreiking Privacy

Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg hebben veel aandacht voor de bescherming van privacy van cliënten. Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is, 25 mei 2018, heeft dit onderwerp nog meer aandacht gekregen. Daarnaast heeft de AVG ook veel vragen opgeroepen. De VGN heeft veel gestelde vragen opgehaald bij een groot aantal leden van de VGN. Daaruit is de Handreiking Privacy ontstaan. Naast antwoorden op veel gestelde vragen omvat de handreiking bruikbare stroomschema’s en stappenplannen. Hiermee hebben zorgorganisaties een tool in handen om te kunnen beoordelen of persoonsgegevens uitgewisseld mogen worden. De Handreiking Privacy vindt u in de bijlage onderaan dit artikel.

vrouw lacht naar jongen met beperking in rolstoel

Hoe is de handreiking opgebouwd?

De handreiking bestaat uit vier modules en heeft een gelaagde opbouw, van praktisch naar theoretisch. Een aantal onderwerpen komen in meerdere modules terug. De modules kunnen los van elkaar maar ook in gezamenlijkheid gebruikt worden. De handreiking omvat veel ‘clickables’. Door middel van deze clickables wordt u naar relevante delen van de handreiking of naar externe links doorverwezen.  

Module 1: Elektronische gegevensuitwisseling 

Deze module gaat in op actuele privacyvraagstukken die zich voordoen bij het gebruiken van digitale techniek (pc’s, laptops, tablets, smartphones etc.) waaronder ook het inzetten van camera’s in de zorg. In deze module wordt antwoord gegeven op vragen die gaan over veilig mailen in de zorg, gebruik van WhatsApp, social media en het gebruik van foto's en filmpjes van cliënten. 

Module 2: Privacy in de relatie cliënt – zorgprofessional

De tweede module beschrijft het verstrekken van cliëntgegevens binnen de zorgorganisatie (zorgverleners, cliënten, (wettelijk) vertegenwoordigers) en daarbuiten (externe personen en organisaties). Bij deze module horen twee bijlagen: 1) schema gegevensuitwisseling met andere organisaties (met zorgkantoren, gemeenten, het CIZ etc.) op basis van een wettelijke grondslag en 2) modeltoestemmingsformulier voor zorginhoudelijke en sociale doeleinden. Het modeltoestemmingsformulier is tevens in Word als bijlage bij dit artikel gevoegd zodat u deze voor uw organisatie kunt gebruiken.

Module 3: Privacy vanuit organisatieperspectief

Deze module schetst de privacy aandachtspunten specifiek belicht vanuit het organisatieperspectief. Er wordt ingegaan op de rechten van de betrokkene en de verplichtingen van de zorgorganisatie. Verder  wordt stilgestaan bij de verschillende rollen: verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Ten slotte geeft deze module antwoord op de vraag hoe zorgorganisaties kunnen omgaan met het opnemen van namen van medewerkers in het cliëntendossier.  

Module 4: Wettelijk kader op hoofdlijnen

De vierde module biedt op gestructureerde wijze inzicht in de algemene beginselen en uitgangspunten op het gebied van privacy zoals deze verankerd zijn in de AVG en de UAVG en hoe deze bepalingen zich verhouden tot zorgspecifieke wetgeving. Deze module omvat veel stroomschema's en een overkoepelend stappenplan voor het beantwoorden van privacyvraagstukken in de zorg. 

Voor wie is de handreiking bedoeld?

De handreiking is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg die zich bezighouden met het onderwerp privacy, zoals stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en Functionarissen Gegevensbescherming. De handreiking is in eerste instantie niet geschreven voor begeleiders. Daarvoor verwijzen wij naar ‘Juridische kennis: zo zit het!’ op het Kennisplein Gehandicaptensector. 

Wat is de reikwijdte van de handreiking?

De reikwijdte van de handreiking is beperkt tot privacy in relatie tot de Wlz, de Zvw, de Jeugdwet en de Wmo 2015. Privacy in relatie tot forensische zorg valt buiten de reikwijdte van deze handreiking.  

Modelovereenkomsten en privacyreglement aangepast

Naar aanleiding van de Handreiking Privacy zijn de modelovereenkomsten en het privacyreglement aangepast. Voor meer informatie en de herziene versies, klik hier.

Meer informatie over het onderwerp privacy vindt u op onze website onder het thema wet en regelgeving.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mr. (L) Lilly Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Lilly Wijnbergen
Telefoonnummer
Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van