Nieuws

Modelovereenkomsten en modelprivacyreglement aangepast

01 juli 2019

Naar aanleiding van de ontwikkeling  van de Handreiking Privacy zijn er enkele wijzigingen en aanscherpingen aangebracht in de modelovereenkomst Wlz, de modelovereenkomst Wmo 2015, de modelovereenkomst hoofd- en onderaannemerschap (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet) en in het modelprivacyreglement. De herziene modelovereenkomsten en het herziene privacyreglement zijn als bijlagen onderaan dit artikel toegevoegd. Hierna wordt toegelicht welke wijzigingen zijn aangebracht.

privacy

Modelovereenkomst Wlz + algemene voorwaarden

Dit document is inmiddels herzien

Het oorspronkelijke artikel 7 is uit de modelovereenkomst verwijderd. In dit artikel stond dat met de ondertekening van de overeenkomst toestemming werd gegeven aan de zorgaanbieder om gebruik te maken van de persoonsgegevens van de zorgvrager ten behoeve van diverse doeleinden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat toestemming ‘vrijelijk’ moet worden gegeven. Hiervan is géén sprake wanneer toestemming onderdeel is van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Daarom is deze bepaling verwijderd. In plaats daarvan kunt u gebruik maken van een modeltoestemmingsformulier die de VGN heeft ontwikkeld. Het toestemmingsformulier vindt u als bijlage bij de Handreiking Privacy

Verder is in de algemene voorwaarden de definitie van schriftelijk gemachtigde aangescherpt (artikel 1.4). Het woord ‘meerderjarig’ is toegevoegd om onduidelijkheid daarover te voorkomen. Het woord ‘meerderjarig’ is eveneens toegevoegd in de eerste voetnoot. Tenslotte zijn artikel 18 en 19 aangescherpt met betrekking tot de vertegenwoordiging. In plaats van de overkoepelende definitie ‘wettelijk vertegenwoordiger’ is uitgeschreven wie daaronder verstaan wordt.

Modelovereenkomst Wmo 2015 kort + algemene voorwaarden

Net als in de modelovereenkomst Wlz is het artikel over toestemming verwijderd (oorspronkelijk artikel 7). In dit artikel stond dezelfde toestemmingsbepaling. Daarnaast is de definitie van vertegenwoordiger aangescherpt. Het woord meerderjarig is toegevoegd. Dit is ook in de eerste voetnoot aangescherpt. In de algemene voorwaarden is eveneens het woord meerderjarig toegevoegd in de definitie van vertegenwoordiger en in de eerste voetnoot.

Modelovereenkomst Wmo 2015 lang

Net als in de modelovereenkomst Wlz en Wmo 2015 kort is het artikel over toestemming verwijderd (oorspronkelijk artikel 16). Daarnaast is de definitie van vertegenwoordiger aangescherpt. Het woord meerderjarig is toegevoegd. Dit is ook in de eerste voetnoot aangescherpt.

Modelovereenkomst hoofd- en onderaannemerschap

De tweede voetnoot is aangescherpt. In deze voetnoot zijn de twee zienswijzen omtrent het uitwisselen van cliëntgegevens tussen de hoofd- en onderaannemer toegevoegd. Naast uitdrukkelijke toestemming van de cliënt is de andere zienswijze toegevoegd. Deze zienswijze houdt in dat aan een onderaannemer cliëntgegevens mogen worden verstrekt op basis van de grondslag dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG); in dit geval de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. De toelichting op de modelovereenkomst is hierop aangepast.

Modelprivacyreglement

De bepalingen over vertegenwoordiging zijn aangescherpt (artikel 1 en artikel 5). Hiermee is verduidelijkt wie als vertegenwoordiger mag optreden.

De Handreiking Privacy vindt u hier.

Voor meer informatie of met vragen, neem contact opnemen met mr. (L) Lilly Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen