VGN steunt voorstel voor wettelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen

Het is een lang gekoesterde wens van de beroepsvereniging Verpleging en Verzorging Nederland om een onderscheid te maken tussen mbo en hbo-verpleegkundigen. In hun oorspronkelijke voorstel kwam de titel 'verpleegkundige' voor mbo’ers te vervallen. Hiertegen hebben de zorgbranches, bonden en de MBO Raad zich verzet. Het project 'Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging' had tot doel om tot een nieuw voorstel te komen waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Dit is gelukt. Minister Schippers heeft in haar brief van 13 januari aan de Tweede Kamer laten weten dat zij dit rapport in dank aanvaardt en als basis wil gebruiken voor de wijziging van de Wet BIG.

De positie en bevoegdheden van verpleegkundigen die een mbo-opleiding volgen wordt hierbij gehandhaafd. Het niveau van verpleegkundigen op hbo-niveau is nader geëxpliciteerd, met onder meer klinisch redeneren, regieverantwoordelijkheid in complexe zorgsituaties en ontwikkelen van kwaliteitszorg. Dit is in lijn met het beroepscompetentieprofiel D voor hbo-functies in de gehandicaptenzorg.

Bij de algemene beschrijving van de onderscheiden beroepsniveaus voor alle zorgbranches is uitdrukkelijk vermeld dat het zinvol is dat beroepsbeoefenaren ook beschikken over de benodigde branchespecifieke competenties, zoals deze beschreven zijn in branchespecifieke beroepscompetentieprofielen. Voor de gehandicaptenzorg zijn deze beschreven in de competentiebox van de VGN.

De stuurgroep van het project heeft op persoonlijke titel het volgende voorstel gedaan voor de naamgeving op de verschillende beroepsniveaus: 'regieverpleegkundige' (hbo), 'basisverpleegkundige' (mbo-niveau 4) en 'verzorgende IG' (mbo-niveau 3). De Minister overweegt deze titels over te nemen.

Naar verwachting zal vanaf 2020 sprake zijn van beroepsbeoefenaren die conform het nieuwe beroepsprofiel en het daarop te baseren hbo-opleidingsprofiel en mbo-kwalificatiedossier zijn opgeleid. Voor de huidige beroepsbeoefenaren is het advies aan de Minister om met betrokken partijen een overgangsregeling uit te werken. In het voorstel biedt de overgangsregeling verpleegkundigen tot 2024 de mogelijkheid om te kiezen voor registratie in één van de twee verpleegkundige beroepen.

Rapport Toekomstbestendige beroepen

Brief VGN aan dhr D Terpstra HT

Deze pagina is een onderdeel van