Nieuws

VGN wil verhoging van de NHC en wil geen overheveling van vastgoedmiddelen naar de zorg

17 april 2018

De VGN wil dat de overheid extra budget beschikbaar stelt voor duurzame bouw en heeft de NZa gevraagd dit te onderzoeken. De NZa heeft daartoe TNO opdracht gegeven, maar andere ontwikkelingen wil de NZa vooralsnog niet verder meenemen in het onderzoek. Daarnaast wil de VGN dat de overheid geen NHC-middelen overhevelt naar de ZZP-middelen. Over beide punten informeren we u met de laatste stand van zaken.

Geld

Op 2 maart schreven we dat de NZa op aandringen van de VGN onderzoekt in hoeverre de regelgeving over brandveiligheid en duurzaamheid is gewijzigd en daardoor een opwaarts effect heeft gehad op de bouwkosten, zonder dat daar in de NHC extra vergoeding tegenover staat. Tevens schreven we dat de VGN daarnaast ook van mening is dat maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen tot extra kosten leiden voor een kwalitatief goede bouw. We verzochten de NZa ook die ontwikkeling te onderzoeken met het oog op eventuele verdere aanpassing van de NHC. Inmiddels heeft de NZa hierop geantwoord. Vooralsnog vindt geen verder onderzoek plaats (afgezien van het lopende onderzoek door TNO naar de impact van duurzaamheid en brandveiligheid). In het najaar wil de NZa het gesprek voortzetten, maar ze tekent daarbij alvast aan dat er in de loop der jaren niet alleen ‘prijsopdrijvende’ factoren een rol hebben gespeeld, maar dat de bouw vandaag de dag ook efficiënter georganiseerd kan worden dan een tiental jaren geleden. We interpreteren dat als ‘er was ook een verlagend effect op de bouwkosten en daarmee op de NHC’. We zullen de brief van de NZa voorleggen voor advies aan de Bestuursadviescommissie-Bedrijfsvoering.
We voegen de brief van de NZa als bijlage toe.

Relatie tussen de NHC en het kostenonderzoek-Wlz

Naast deze ontwikkeling speelt er ook een relatie tussen de NHC en het kostenonderzoek-Wlz. In dat onderzoek blijkt dat instellingen verlies leiden op de zorgexploitatie, waarbij de veronderstelling is dat instellingen ‘winst maken’ op het vastgoed. Om te voorkomen dat een deel van het NHC-budget wordt overgeheveld naar de zorg, hebben we onze argumenten daarvoor nogmaals richting de NZa op een rij gezet. Gelukkig neigt ook de NZa naar ‘niet overhevelen’, maar het is de vraag wat VWS gaat doen. We willen met dit overzicht aan argumenten de NZa ondersteunen in haar discussie met VWS. De belangrijkste argumenten: korting verdraagt zich niet met het normeringssysteem, eventuele overschotten in de afgelopen jaren waren incidenteel en dat verdraagt zich evenmin met een structurele korting, we krijgen steeds meer te maken met verduurzamingseisen en tenslotte: de kwaliteit van de zorg in onze sector stelt hogere eisen aan bouw dan 10 jaar geleden. In een bijlage voegen we de notitie toe.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: