Nieuws

VN-verdrag handicap nog onvoldoende geïmplementeerd in Nederland

07 december 2017

De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-verdrag handicap. De terreinen waar het College de meeste problemen signaleert zijn arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs.
Driekwart van de respondenten ondervindt obstakels op het gebied van arbeid, met name rondom de toegang tot werk. Ook is er een tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking. Een kwart van de mensen geeft aan problemen te hebben met de toegankelijkheid van de openbare ruimtes en gebouwen.

Op basis van dit rapport doet het College een groot aantal aanbevelingen aan het kabinet. Onderstaand worden enkele van de aanbevelingen uitgelicht.

Onderwijs

Het College beveelt de regering aan inclusief onderwijs als uitgangspunt voor het onderwijsbeleid te hanteren. Hierbij vraagt het College specifiek aandacht voor kinderen bij wie de ondersteuningsbehoefte bestaat uit een combinatie van onderwijsondersteuning en zorg. Deze kinderen kunnen soms niet naar een reguliere school omdat deze niet de noodzakelijke zorg kan bieden of omdat er geen overeenstemming wordt gevonden over wie de kosten van ondersteuning draagt. Dit is een knelpunt dat ook door de VGN al meermalen is aangekaart: een voorbeeld van ‘systeemdwang’.

Arbeid

Een andere aanbeveling van het College die aansluit bij een wens van de VGN betreft de Banenafspraak en de Participatiewet. Het College beveelt de regering aan onderzoek te doen naar de impact van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten op mensen met een beperking die niet in het doelgroepenregister worden opgenomen en maatregelen te nemen als blijkt dat er sprake is van verdringing.

Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij

Van belang voor leden van de VGN is de aanbeveling van het College aan de regering om erop toe te zien dat mensen die ervoor kiezen in een zorginstelling te wonen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen waar zij willen wonen, met wie en in welke vorm.

Toegankelijkheid verkiezingen

Een onderwerp waar de VGN zich samen met het College, Ieder(in) en MEE Nl voor heeft ingezet is ook als aanbeveling aan de regering opgenomen: “Verkiezingen in Nederland zijn onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek door het College. Mensen met een verstandelijke beperking geven bijvoorbeeld aan dat zij hulp in het stemhokje nodig hebben, om op het stemformulier de kandidaat te vinden waarop zij willen stemmen. Het College beveelt de regering aan in de Kieswet vast te leggen dat hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking is toegestaan.”

 Het volledige rapport is te lezen via de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: