Nieuws

Voortgang convenant MGZ

19 juli 2022

De ondertekenaars van het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg (MGZ) voor mensen met een beperking hebben ook in het afgelopen jaar verder gewerkt aan de acties die zijn afgesproken.

Symbolische ondertekening getekend verslag convenant mgz
Symbolisch ondertekend verslag van het convenant mgz

Convenant

Het convenant is in 2020 ondertekend en heeft als doel om de MGZ - de zorg zoals artsen VG en huisartsen in onderlinge afstemming en samenwerking plegen te bieden - voor mensen met een beperking te verbeteren. In het convenant hebben de deelnemers acties afgesproken waarmee ze aan de slag gaan om de huisartsen en de artsen VG beter te faciliteren. In de bijlage vindt u een overzicht van de ondernomen acties. 

Monitor

In 2021 is een monitor uitgevoerd op het convenant door de academische werkplaats sterker op eigen benen. Uit dit onderzoek komt onder andere de aanbeveling het convenant opnieuw onder de aandacht te brengen, omdat het weinig bekend is onder de verschillende betrokken partijen. Ook wordt aangegeven dat meer coördinatie nodig is om lokaal goede samenwerking tot stand te laten komen. De systeemvoorwaarden die uit het onderzoek naar voren komen sluiten aan bij de knelpunten die bij het tot stand komen van het convenant zijn genoemd. Ondanks de voortgang op verschillende acties lijkt er dus meer nodig om de MGZ te verbeteren. De organiseerbaarheid van de MGZ is dan ook een van de onderwerpen waar in het kader van een alternatief voor het kabinetsvoornemen om behandeling over te hevelen naar de Zvw naar gekeken wordt. 

In de bijlage vindt u de samenvatting van de monitor.

 

Deze pagina is een onderdeel van: