Nieuws

Voortgangsrapportage Wlz september 2019

06 september 2016

De staatssecretaris heeft op 2 september een voortgangsrapportage over de Wlz aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat hij in op de stand van zaken in de implementatie van de Wlz en de vernieuwingsagenda ‘Waardig Leven met Zorg’. In de rapportage wordt een overzicht gegeven waarbij vaak wordt verwezen naar eerder verschenen brieven of documenten.

wlz

Toegang

Uit de cijfers van het CIZ (over 2015 en eerste kwartaal 2016) is te zien dat de omvang van het totaal van cliënten in de Wlz gelijk is, maar dat de samenstelling van de groep is veranderd. Het aantal cliënten met een Wlz-indicatie in de gehandicaptenzorg is, met circa vijf procent, het hardst gegroeid. Deze instroom is grotendeels te verklaren door cliënten die bij de decentralisatie naar gemeenten (Wlz/Jeugdwet) zijn overgegaan, omdat ze geen ZZP-indicatie hadden, maar die wel bleken te voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz. Bij verandering van zorgvraag en/of verlopen van het overgangsrecht hebben deze cliënten later wel een Wlz-indicatie gekregen.

De staatssecretaris ziet het maatwerkprofiel als een middel voor toegang tot passende Wlz-zorg in de thuissituatie. In de vernieuwingsagenda is een onderzoek naar het maatwerkprofiel aangekondigd. Het onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd en de resultaten worden dit najaar verwacht.

Het onderzoek naar de toegang tot de Wlz voor kinderen start binnenkort. De resultaten van dit onderzoek worden uiterlijk eind dit jaar naar de Tweede Kamer verstuurd.

Bekostiging

Met betrekking tot bekostiging zijn de belangrijkste ontwikkelingen:

1.       De bekostiging in de Wlz moet de persoon gaan volgen. De mogelijkheden om te kiezen voor de aanbieder van eerste voorkeur worden vergroot.

2.       De NZa start een onderzoek naar de zorgprofielen en daaraan gekoppelde kosten. Doel is ervoor te zorgen dat de grote variëteit aan zorgvragen van mensen die zorg thuis of in een instelling ontvangen goed wordt weerspiegeld in de zorgprofielen en bekostiging. Meegenomen wordt de mogelijkheid van een bekostigingscomponent voor innovatie.

3.       Facilitering van doelmatig en verantwoord thuis blijven wonen. Flexibiliteit en keuzevrijheid staan voorop. Het pgb, het volledig pakket thuis (vpt) en het modulair pakket thuis (mpt) kunnen hierbij een centrale rol spelen. Indien gewenst kunnen cliënten met het mpt zorg in natura afnemen bij verschillende aanbieders. Ook kunnen cliënten mpt combineren met pgb. VWS neemt de volgende maatregelen om verdere ontwikkeling van mpt en vpt tot volwaardige leveringsvormen stimuleren: huishoudelijke hulp vanaf 2017 onderdeel van het mpt; verbeteren van communicatie en voorlichting over mpt en vpt; advisering NZa over doorontwikkeling mpt en vpt; ontwikkelen en toepassing toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis en onderzoek naar eigen bijdragen bij mpt.

Inkoop

De staatssecretaris gaat ook in op de verschillende zaken die in de inkoop zijn aangepast naar aanleiding van de brief ‘Waardig Leven met Zorg’. Het betreft:

  • Verbeterde informatievoorziening door de zorgkantoren aan cliënten
  • Openbaarmaking van uitkomsten cliëntervaringsonderzoek per locatie
  • Meerjarige overeenkomsten
  • Experiment persoonsvolgende bekostiging voor de gehandicaptensector in Rotterdam
  • Eisen voor kwaliteitssysteem en relatie met visitatie in het vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg
  • Meerjarige aanwijzing van Wlz uitvoerders
  • Vergroten keuzevrijheid cliënten en positie kleine zorgaanbieders.

Innovatie

De staatssecretaris ondersteunt de technologische ontwikkeling als ondersteuning van fysiek toezicht onder de voorwaarde dat er beleid en visie is over de toepassing, dat het integraal deel uitmaakt van het zorgproces en dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Daarnaast gaat hij op basis van een inventarisatie van knelpunten bij burgerinitiatieven een prioriteitenagenda opstellen voor de oplossing daarvan. Deze agenda wordt in het najaar aan de Tweede Kamer gestuurd.