Nieuws

VWS-begroting vastgesteld: voorgenomen bezuiniging teruggedraaid

20 februari 2024

De Tweede Kamer heeft op 15 februari de begroting 2024 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgesteld. Daarbij zijn wijzigingen aangebracht waar de VGN over te spreken is. Een daarvan is een amendement waarmee de Kamer opdracht geeft om 193 miljoen euro aan bezuinigingen op de langdurige zorg terug te draaien.

Geld

Begroting vastgesteld

Op 24 en 25 januari is de VWS-begroting 2024 behandeld in de Tweede Kamer. Deze behandeling is op 15 februari afgerond, de begroting is inmiddels vastgesteld. Hierbij heeft de Kamer gebruik gemaakt van haar budgetrecht door de begroting op een aantal relevante punten te amenderen.

Terugdraaien van korting op de NHC

De belangrijkste aanpassing is het amendement Dobbe (SP) dat met steun van onder meer de partijen PVV en BBB is aangenomen. Met dit amendement wil de Kamer 193 miljoen euro aan bezuinigingen terugdraaien in het onderdeel langdurige zorg van de begroting 2024. Dit bedrag bestaat voor 117 miljoen aan kortingen op de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) (binnen de Wet langdurige zorg), 46 miljoen voor scheiden wonen en zorg plus 30 miljoen valpreventie (beiden ouderenzorg).  

De logische vervolgstap op dit amendement is dat Minister Helder de NZa een aanwijzing geeft om de NHC-tarieven per januari 2024 te verhogen naar het niveau van vorig jaar (toen de korting nog niet was doorgevoerd). De VGN is blij met dit amendement, want de korting die de minister wilde doorvoeren op de NHC is in onze ogen onverantwoord. We hopen snel van de minister te vernemen hoe ze invulling geeft aan dit amendement.  

Extra middelen voor zorgmedewerkers met long Covid

Met het amendement Bushoff cs heeft de Kamer 21 miljoen euro aan extra middelen toegevoegd aan de Regeling zorgmedewerkers met langdurige post Covid klachten voor het jaar 2024. De Kamer wil dat deze regeling gaat gelden voor iedere zorgmedewerker die in de periode maart 2020 tot en met december 2020 langdurig ziek is geworden als gevolg van Covid. De regeling gold tot nu toe alleen voor mensen die in de periode tot en met juni 2020 waren getroffen. Een groep die daardoor tot nu toe buiten de boot viel wordt nu wel gezien. 

Middelen voor post Covid poliklinieken

Met een tweede amendement Bushoff cs stelt de Kamer 27 miljoen euro beschikbaar voor de oprichting van post Covid poliklinieken. De Kamer wil dat er met deze middelen gespecialiseerde post-COVID poliklinieken in enkele Nederlandse ziekenhuizen worden geopend waarin zowel onderzoek als behandeling plaatsvinden, zodat in heel Nederland de post Covid zorg verbeterd kan worden. Dit zal naar verwachting een positieve invloed hebben op de kwaliteit van zorg voor deze groep.  

Vergoeding spraakcomputers 

Met het amendement Westerveld heeft de Kamer 1,8 miljoen vrijgemaakt voor de vergoeding van spraakcomputers in de Wlz. Deze spraakcomputers worden gebruikt door mensen die niet of moeilijk kunnen praten. De NZa onderzoekt momenteel wat de knelpunten zijn in de Wlz en wat daarvoor de oplossingen zijn. De Kamer wil dat als dit onderzoek is afgerond mensen die recht hebben op een spraakcomputer er ook over snel kunnen beschikken. De VGN is positief over dit amendement. Het gaat weliswaar om een kleine groep mensen, maar het heeft een grote impact op hun zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Martijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot

Deze pagina is een onderdeel van: