Nieuws

VWS ziet voordelen positionering MGZ in Zvw, maar verkent ook mogelijkheden in Wlz

14 januari 2021

Minister voor Medische zorg van Ark heeft, mede namens minister de Jonge, in een brief aan de Tweede Kamer een beleidsreactie gegeven op het advies van de NZa over de medisch generalistische zorg (MGZ) voor cliënten in de Wlz. De ministers onderschrijven de aanbeveling dat het noodzakelijk is om MGZ onder één regime onder te brengen. Daarbij zien zij voordelen in de positionering van MGZ in de Zvw. Ter voorbereiding van een besluit in de volgende kabinetsperiode, wordt positionering in de Zvw verder onderzocht. Daarnaast wordt aan de NZa een verkenning gevraagd over de mogelijkheden om binnen de huidige bekostiging 24/7 MGZ in de regio te organiseren. De minister stelt de brief open voor consultatie.

huisartsenzorg

Kernpunten en urgentie

De minister benoemt in de beleidsreactie eerst de urgentie om de beschikbaarheid van medisch generalistische zorg overdag en in de avond-, nacht- en weekenduren voor alle patiënten die daar behoefte aan hebben te garanderen. Dit is door schaarste van de betrokken artsen, door toename van mensen met een complexe zorgvraag en door nieuwe organisatievormen niet overal het geval. De NZa heeft in het onderzoek naar de toegankelijkheid, beschikbaarheid en organiseerbaarheid van de MGZ geadviseerd dat afspraken gemaakt moeten worden tussen betrokken professionals over de verantwoordelijkheid van alle partijen voor deze zorg en samenwerking. Daarnaast heeft ze geadviseerd om MGZ voor mensen met een Wlz indicatie onder te brengen in één regime en de voor- en nadelen van de regimes benoemd.

Samenwerkingsafspraken

De minister geeft aan verheugd te zijn dat binnen de gehandicaptenzorg samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen en andere partijen tot stand zijn gekomen in het, onder regie van de VGN opgestelde, convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Daarnaast heeft Vilans in opdracht van de minister praktijkvoorbeelden van MGZ in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg geportretteerd. Ook is er een analyse gemaakt van de knelpunten bij gegevensuitwisseling in de gehandicaptenzorg. Met de convenantspartijen wordt gekeken naar een vervolg.

MGZ in één regime

De minister deelt het advies van de NZa voor één regime, vanwege de heldere verantwoordelijkheidsverdeling, reductie van complexiteit en doelmatige inzet van schaarse zorgcapaciteit. Ze neemt daar echter deze kabinetsperiode geen besluit over. De minister ziet voordelen van positionering in de Zvw op het gebied van het regionaal inkopen/organiseren van MGZ, het in één hand brengen van de zorgplicht, de samenwerking van professionals en een doelmatige inzet van schaarse capaciteit. Zij gaat dit de komende maanden verder onderzoeken. Tegelijkertijd gaat zij ook kijken of deze voordelen ook in de Wlz kunnen worden gerealiseerd.

Reactie VGN

In het najaar van 2020 heeft de VGN een aantal bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd om over de uitgangspunten van de positionering van MGZ voor mensen in de Wlz te spreken. Daaruit kwamen als belangrijkste uitgangspunten het recht op MGZ voor alle cliënten die daar behoefte aan hebben en de mogelijkheid tot het leveren van integrale zorg. De voor- en nadelen van positionering van MGZ in de Zvw en in de Wlz afwegend, heeft de VGN een lichte voorkeur voor positionering in de Zvw. De VGN is benieuwd naar de verdere onderzoeken voor positionering, maar pleit wel voor een snel besluit in de volgende kabinetsperiode, zodat de versnippering en complexiteit kan worden aangepakt.

Deze pagina is een onderdeel van: