Nieuws

Wlz kader 2021 opgehoogd

08 april 2022

Minister Helder voor Langdurige Zorg heeft in een brief aan de NZa laten weten dat niet-aangevraagde kwaliteitsmiddelen en niet-benutte transitiemiddelen over 2021 worden overgeheveld naar het Wlz-kader. Hiermee wordt het Wlz-kader opgehoogd met bijna €37 miljoen. Met deze ophoging wordt het tekort dat de NZa in haar februaribrief verwachtte grotendeels opgevangen.

minister conny helder

Wlz kader 2021

De NZa heeft in haar februaribrief aangegeven een tekort over 2021 te verwachten van €46 miljoen ten opzichte van de definitieve kaderbrief 2022. Een tekort werd ook al zichtbaar door de correctie die  enkele zorgkantoren, onder andere Zilveren Kruis, bij de herschikking 2021 hebben doorgevoerd omdat er onvoldoende middelen waren om alle geleverde zorg te financieren. De VGN heeft destijds de toenmalige minister verzocht om tot een oplossing hiervoor te komen. De minister wilde toen eerst de definitieve nacalculatiecijfers afwachten.

Daarnaast heeft de NZa aangegeven dat er €35,6 miljoen aan kwaliteitsmiddelen V&V niet zijn aangevraagd in de herschikking en dat er €1,2 miljoen aan transitiemiddelen niet zijn benut. De minister heeft de NZa verzocht deze middelen over te hevelen naar het Wlz-kader. Hiermee is het verwachte tekort grotendeels opgevangen. Binnen het Wlz-kader is ook een verschuiving van de contracteerruimte naar het PGB-kader doorgevoerd. De NZa wordt gevraagd de beleidsregels aan te passen en bij de nacalculatie deze middelen in te zetten.

Voor 2021 is daarmee €23.263 miljoen beschikbaar in de contracteerruimte en 3.061 miljoen in het PGB kader.

Pas bij de nacalculatie in juni zal echter blijken of hiermee de daadwerkelijke overproductie kan worden gefinancierd. Vanuit de zorgkantoren van Zilveren Kruis is aangegeven dat ze blij zijn met de extra middelen en verwachten medio april meer inzicht te kunnen geven of het voldoende is om de overproductie te financieren.  

Wlz kader 2022

De NZa raamt voor 2022 een tekort tussen €150 miljoen en €200 miljoen. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte voortzetting van de groei in GGZ-wonen cliënten. De minister zet hiervoor €175 miljoen in vanuit de gereserveerde herverdelingsmiddelen. Het grootste deel hiervan komt in het PGB-kader. De NZa wordt gevraagd de €175 miljoen over de zorgkantoren te verdelen.

Het Wlz kader bedraagt hiermee €29.856 miljoen, waarvan €26.578 miljoen voor de contracteerruimte en €3.278 voor PGB. Er zijn nog €125 miljoen aan herverdelingsmiddelen gereserveerd.

De minister heeft de NZa gevraagd om voortaan 2 maal per jaar te adviseren over de toereikendheid van het Wlz kader. Het volgende advies wordt in juli gevraagd en zal worden meegenomen in de besluitvorming rond prinsjesdag.

Beleidsregel innovatie

De NZa heeft gevraagd het budget voor innovatie met €7,5 miljoen te verhogen in 2022 en vanaf 2023 met €10 miljoen. De minister gaat dit verzoek wegen en zal in de voorlopige kaderbrief 2023 die in juni wordt opgesteld hierover uitsluitsel geven.