Artikelen door Maarten Hüttner

 1. Het ministerie van VWS verlengt de subsidieregeling waarmee professionals tot 50.000 euro kunnen aanvragen met een actieplan om zeggenschap te versterken. Afgelopen jaar gingen 140 zorgorganisaties, ondersteund door het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) in hun organisatie aan de slag met hun gesubsidieerde actieplan. Nu kunnen 120 organisaties de beweging voortzetten om zeggenschap te versterken. Naast zorgprofessionals, kunnen in de nieuwe subsidieronde ook professionals uit sociaal werk en jeugdzorg subsidie aanvragen. Vanaf 1 oktober 2023 sluiten Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland aan bij het LAZ, om ook in deze beroepsgroepen de zeggenschap van professionals een boost te geven.

  • Aantrekkelijk werk
 2. Een algemene standaard voor de psychische ondersteuning voor alle zorgprofessionals, zowel in tijden van crisis als bij ingrijpende gebeurtenissen in de dagelijkse praktijk. Dat is de belangrijkste meerwaarde van de landelijke beleidsrichtlijn die is geïntroduceerd. De richtlijn bevat op bewijs gebaseerde inzichten en praktische handvatten voor bestuurders, managers en HR-professionals in de hele zorg en is nu beschikbaar .

  • Aantrekkelijk werk
 3. Per 4 september 2023 vallen vreemdelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningplicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst hebben geldt dan niet meer voor deze derdelanders.

  • Aantrekkelijk werk
 4. Op 1 juli 2023 is de zeggenschap van zorgverleners in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) vastgelegd. Met deze wijziging moet de zorgverlener die zorg verleent aan cliënten, in de gelegenheid zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het beleid, voor zover dat beleid direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg.

  • Aantrekkelijk werk
 5. Begin juni 2023 is de Beleidsrichtlijn Psychosociale Ondersteuning voor Zorgprofessionals gepubliceerd. ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises zal in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) een implementatieproject uitvoeren. Zorgaanbieders worden verzocht hieraan mee te werken.

  • Aantrekkelijk werk
  • Corona
 6. Recente berichtgeving in verschillende landelijke dagbladen over diplomafraude en frauderende ZZP'ers in de zorg baart zorgen. Wat kan een werkgever doen om het risico's op dergelijke uitwassen te beperken?

  • Aantrekkelijk werk
 7. Het verzuimpercentage in de zorg over het eerste kwartaal van 2023 komt uit op 8,76. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2022. Deze daling kan met name worden toegeschreven aan de daling in kort durend verzuim. Kijkend naar de verschillende leeftijdscategorieën zien we dat de daling van verzuim onder jongeren het hoogste ligt.

  • Aantrekkelijk werk
 8. Verpleegkundigen, artsen en gedragsdeskundigen in de gehandicaptenzorg werken al wel met behulp van beroepsregistratie aan hun professionele ontwikkeling. Voor de begeleiders in de gehandicaptenzorg is zo’n stimulans actief aan de eigen professionele ontwikkeling te werken er nog niet. De BPSW gaat, samen met 500 begeleiders, uitzoeken of dit ook voor deze beroepsgroep waardevol is.

  • Aantrekkelijk werk