Thema

Digitaal onbeperkt

Digitaal onbeperkt

Tijdlijn

02 februari 2017

  • Vanuit een breed gedragen behoefte aan een duurzaam informatiestelsel heeft het ministerie van VWS het zogenoemde Informatieberaad ingesteld. Een duurzaam informatiestelsel ondersteunt en versterkt actuele ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Belangrijke veranderingen in ons zorgstelsel richten zich op substitutie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg, concentratie van medisch specialistische zorg, poliklinische behandelingen en verpleging in de wijk, een integrale aanpak in het sociaal domein met één gezin, één plan, één regisseur. Daarbij wordt van de burger verwacht dat deze steeds vaker eigen keuzes maakt, al dan niet met hulp, gebaseerd op kwalitatief goede informatie van waarde.

25 januari 2017

  • Sanne van der Hagen is adviseur bij Redmax. Ze adviseert zorgorganisaties hoe zij met behulp van online toepassingen hun zorgaanbod beter kunnen laten aansluiten bij de belevingswereld van hun cliënten.

09 september 2016