Thema

Digitaal onbeperkt

Door succesvol en veilig digitaal samen te werken en gegevens uit te wisselen, stijgt de kwaliteit van zorg.

Tijdlijn

10 juli 2017

  • Zorginstituut Nederland heeft op 3 juli 2017 de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2. Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden. In dit bericht leest u meer over de verwachte implementatiedatum en manier waarop iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik worden genomen in 2018.

29 mei 2017

  • Sinds de decentralisatie is de (standaard) gegevensuitwisseling in de keten met gemeenten van steeds groter belang. Gezien de ontwikkelingen rondom keteninformatisering en om de inbreng van zorgaanbieders in het ISD programma te verbeteren ben ik op zoek naar medewerkers van VGN leden die kennis en ervaring hebben met keteninformatisering en daar vanuit het oogpunt van informatie architectuur, software en techniek van aanbiederskant in mee kunnen en willen denken. 

02 februari 2017

  • Vanuit een breed gedragen behoefte aan een duurzaam informatiestelsel heeft het ministerie van VWS het zogenoemde Informatieberaad ingesteld. Een duurzaam informatiestelsel ondersteunt en versterkt actuele ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Belangrijke veranderingen in ons zorgstelsel richten zich op substitutie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg, concentratie van medisch specialistische zorg, poliklinische behandelingen en verpleging in de wijk, een integrale aanpak in het sociaal domein met één gezin, één plan, één regisseur. Daarbij wordt van de burger verwacht dat deze steeds vaker eigen keuzes maakt, al dan niet met hulp, gebaseerd op kwalitatief goede informatie van waarde.

25 januari 2017

  • Sanne van der Hagen is adviseur bij Redmax. Ze adviseert zorgorganisaties hoe zij met behulp van online toepassingen hun zorgaanbod beter kunnen laten aansluiten bij de belevingswereld van hun cliënten.

09 september 2016