Achtergrond

Coronabanen: wat en hoe

Leestijd: 3 minuten
31 januari 2021

Op initiatief van het Ministerie van SZW heeft het Kabinet aangekondigd tijdelijke coronabanen te introduceren. Mensen uit sectoren die ‘op de bank zitten’ kunnen aan het werk in cruciale sectoren: zorg, onderwijs, kinderopvang en toezicht en handhaving.
Het gaat hier om boventallige banen in genoemde sectoren waarvoor een loonkostensubsidie geldt van 120% WML gerelateerd. In de zorg gaat het om 80 miljoen oftewel 3.500 voltijds banen.

mannetjes staan bovenop kolommen

De komende tijd zal de VGN, samen met andere brancheorganisaties in de zorg en de betreffende departementen aan de slag gaan om de subsidieregeling(en) op korte termijn op te zetten. Zo zorgen we dat zorgaanbieders zo snel mogelijk extra ondersteuners kunnen aantrekken. De vooraankondiging van deze subsidieregeling is ook onderaan deze webpagina opgenomen.

Webinar

Samen met ActiZ organiseerde VGN twee Webinars over coronabanen . U kunt het Webinar van 15 januari hier terugkijken en het Webinar van 29 januari kunt u hier terugkijken (met meer informatie over opleiden). Let op: inmiddels zijn er wat wijzigingen in de definitieve subsidieregeling. De gegeven informatie tijdens de webinars kan daarom verouderd zijn. Raadpleeg de subsidieregeling  (hieronder), deze is actueel.
De presentatie die tijdens het eerste webinar gebruikt is, staat onderaan deze webpagina.

Q & A

Samen met het ministerie van VWS is er gewerkt aan de uitwerking van de Q&A’s. Een aantal ervan kunt u vinden onderaan deze webpagina terugvinden en hebben we samen met VWS een reeks vragen (en hun antwoorden) verzameld. Deze zijn onderaan deze webpagina ("Vragen en antwoorden - Coronabanen in de zorg") toegevoegd.

Model arbeidsovereenkomst

De VGN heeft een model arbeidsovereenkomst opgesteld. Deze staat onderaan deze webpagina als PDF.
opmerkingen hierbij zijn:

 • De definitieve subsidievoorwaarden zijn nog niet gepubliceerd. De arbeidsovereenkomst is daarom mogelijk onvollledig en met dit voorbehoud gepubliceerd. Mocht daartoe aanleiding zijn, passen we de arbeidsovereenkomst aan en laten we dat hier weten.
 • VGN adviseert een arbeidsovereenkomst aan te gaan van maximaal 6 maanden (tot uiterlijk 1/7/2021).
 • Die arbeidsovereenkomst kan worden verlengd middels een nieuwe reguliere arbeidsovereenkomst maar niet onder de voorwaarden van een Coronabaan (niet bovenformatief, geen subsidie, et cetera)
 • Er is hierop één uitzondering. Dit betreft het geval waarin een werknemer (met een arbeidsovereenkomst corona-baan) bezig is een BBL deelcertificaat van 6 maanden te behalen en dit nog niet heeft afgerond op 1/7/2021. Dan en slechts dan, is een verlenging van de arbeidsovereenkomst Coronabaan tot 1/9/2021 mogelijk.
 • Een speciale opmerking betreft artikel 2:3 in de cao Gehandicaptenzorg.  Met het aanbieden van een arbeidsovereenkomst van zes maanden wijk je af van de afspraak in de cao dat er alléén arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden aangeboden. Dit artikel beschrijft dat dit is toegestaan als daarover afspraken met de medezeggenschap (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) zijn gemaakt.

Regeling in het kort

 • Mensen kunnen tot maximaal 6 maanden aan het werk met loonkostensubsidie.
 • Het gaat om een arbeidsduur van ten minste 20 uur per week.
 • Er geldt een loonkostensubsidie van 120% WML per voltijds fte.
 • Per baan is 20% extra subsidie beschikbaar voor begeleiding van mensen.
 • Er zijn 2 routes: met of zonder opleiding.
 • De volledige subsidievoorwaarden zijn hier te vinden.

De subsidie geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 en kan via het subsidieloket (DUS-I) van VWS van 1 maart 9:00 uur tot en met 31 maart 2021 om 17:00 uur aangevraagd worden. Het beschikbare bedrag van €80 miljoen wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.

Route 1:
U kunt mensen in tijdelijk in dienst nemen ter ondersteuning van uw vaste medewerkers op taken als ADL, welzijn, gastvrouw. De schaarste aan gediplomeerd personeel zal niet veranderen. Coronabanen kunnen behulpzaam zijn om het werk anders te organiseren.

Route 2:
Zie route 1, waarbij u hen gelijktijdig een leereenheid Individuele Basiszorg op niveau 2 of 3 aanbiedt. Voor de gehandicaptenzorg is de VGN nu bezig de leereenheid Maatschappelijke ondersteuning - individuele zorg (niveau 3) hiervoor geschikt te maken.
Deze scholingskosten worden ook vergoed worden en vormen een (mogelijke) stap naar een volledig BBL-traject. Opleiding kan via uw regionale ROC of via de Nationale Zorgklas.

Voor beide routes geldt: U regelt zelf de nieuwe instroom, eventueel gebruik makend van Extra Handen in de Zorg. In het bestand zitten mensen die tijdelijk in de zorg willen werken op ondersteunende functies en al een basiscursus ouderenzorg hebben gevolgd. 
Als VGN zijn we ook in overleg met UWV over de inzet van mensen uit hun bestand.

Geschikte kandidaten vinden 

U kunt zelf kandidaten werven. U kunt ook gebruik maken van het aanbod uit het bestand van Extra Handen voor de Zorg. In dit bestand zitten zowel mensen die de zorg tijdelijk willen ondersteunen als mensen die een duurzame overstap naar de zorg overwegen. Coronabanen zijn in die zin een mooie kans om nieuwe instroom duurzaam aan uw organisatie te verbinden. Mensen krijgen een goed beeld van de zorg en mogelijke opleidingstrajecten.
Heeft u extra handen nodig? Meldt u dan aan via de  aanmeldknop.

Begeleiding

Omdat nieuwe instroom veel begeleidingscapaciteit vergt, zeker nu, is in de subsidieregeling 20% extra vergoeding opgenomen bovenop de loonkosten. U kunt de begeleiding zelf doen of via de Nationale Zorgklas waar de docent ook het praktijkonderwijs op de werkvloer voor zijn rekening kan nemen (als er regionaal een ‘klas’ van tenminste 15 coronabanen is). Het leaflet Leereenheden NZK (onderaan deze webpagina) geeft hierover meer informatie.

Mensen in een coronabaan kunnen een opleiding volgen. Indien deze opleiding een leereenheid Individuele (Basis)Zorg op mbo-2 of mbo-3 niveau betreft via de Nationale Zorgklas, dan is het de opleiding kosteloos voor de werkgever. In het laatste geval is het ideaal als zorgaanbieders (in de regio) samen een klasje maken (ongeveer 15 mensen).

Belangstelling voor Corona-banen?

VGN wil graag weten of uw organisatie belangstelling heeft voor de ‘Coronabanen’. Dit inzicht is mede belangrijk om goed te kunnen matchen met Extra handen voor de zorg. Wilt u, als u Coronabanen wilt inzetten, daarom het formulier invullen?

Q & A Coronabanen

Kan de subsidie verlengd worden (tot na 1 juli 2021)?

Nee, dit gebeurt niet. 

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

De precieze voorwaarden zijn nu nog niet bekend, maar zowel VWS als OCW geven aan dat het controle-mechanisme een "lichte toets" zal zijn.

Wanneer is de definitieve subsidieregeling beschikbaar?

Zo snel mogelijk, hopelijk vrijdag 5 februari aanstaande.

Moet mijn organisatie Corona gehad hebben om in aanmerking te komen voor deze subsidie?

Nee
Of er in uw organisatie corona is (of was), speelt geen enkele rol bij het kunnen aanvragen van deze subsidie. De naamgeving van deze subsidie kan die verwarring opleveren. De naam refereert aan het kabinetsvoornemen om een aantal cruciale sectoren te ondersteunen met tijdelijke coronabanen.

Mag je een Coronabaan arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden sluiten?

Ja.
Een arbeidsovereenkomst mag langer dan 6 maanden duren. De subsidie stopt in alle gevallen per 1 juli 2021.

Geeft de inzet van Coronabanen recht op een uitzonderingpositie voor het afdragen van pensioen?

Nee.
Ook deze werknemers vallen verplicht onder de werkingssfeer van PFZW.

Als een zorgorganisatie mensen aantrekt voor een coronabaan en die organisatie geeft deze medewerkers bijv. een cursus ADL die ze zelf met samenwerking van hun vaste (onderwijs)partners faciliteren. Valt dit dan onder de 20% vergoeding?

Ja.
Deze vergoeding kan je voor die begeleiding gebruiken. Of je kan kijken of er nog ruimte is in Tijdvak 4 van de projectbegroting van Sectorplanplus. 

Downloads

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner