CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze CAO wordt verstaan onder:

 1. De werkgever:
  1. Een (zorg en/of jeugdhulp) aanbieder, zijnde een rechtspersoon, die al dan niet samen met één of meer andere rechtspersonen, één of meer organisatie(s) in stand houdt met als doelstelling: het verlenen van zorg- en dienstverlening en/ of ondersteuning aan mensen met een:
   • lichamelijke handicap en/of
   • verstandelijke handicap en/of
   • zintuiglijke handicap.
  2. De rechtspersoon die is opgericht door één of meer rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in lid 1 met het oogmerk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten te verlenen aan deze laatstgenoemde rechtsperso(o)n(en), welke diensten bestaan uit werkzaamheden die gebruikelijk bij de (zorg en/of jeugdhulp) aanbieder als bedoeld in lid 1 worden of werden verricht.
  3. De rechtspersoon Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
  4. De rechtspersoon die een organisatie beheert die tot doel heeft het verlenen van cliëntenondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte en hun ouders/verwanten (voorheen de Sociaal-Pedagogische Diensten).
 2. De werknemer:
  De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de onder a genoemde werkgever, met uitzondering van de persoon die:
  • ambtenaar is in de zin van de Wet Privatisering ABP;
  • de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • alleen dan wel tezamen met één of meer anderen eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van deze (zorg en/of jeugdhulp) aanbieder;
  • incidenteel gedurende een korte periode in de schoolvakanties werkzaam is voor een periode niet langer dan maximaal 6 weken achtereen;
  • uurdocent is;
  • werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage.
 3. Relatiepartner:
  1. Een persoon met wie de ongehuwde werknemer blijkens een door een notaris opgesteld stuk een gemeenschappelijke huishouding voert vanaf een daarin vermelde datum, en met wie hij blijkens uittreksels uit het bevolkingsregister vanaf die datum op hetzelfde adres woont, tenzij er tussen hen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat.
  2. De persoon met wie de ongehuwde werknemer krachtens de Wet Geregistreerd Partnerschap een geregistreerd partnerschap heeft.
 4. Het salaris:
  Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen brutomaandloon, exclusief de eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag en de in de hoofdstukken 4, 7, 8, 9 en 10 genoemde vergoedingen.
 5. Het uurloon:
  Het bedrag dat wordt verkregen door het salaris zoals gedefinieerd in artikel 1:1 sub d, bij een volledig dienstverband te vermenigvuldigen met 12 en te delen door 1878. (Bij een contract van 38 uur per week delen door 1983 en bij een contract van 40 uur per week delen door 2087 uren).
 6. Volledig dienstverband:
  Een dienstverband van 1878 uur per jaar1.
 7. Feestdagen:
  Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei en Koningsdag alsmede de bijzondere feest- en gedenkdagen door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.
 8. Overleg Arbeidsvoorwaarden Gehandicaptenzorg (OAGz):
  Het door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland enerzijds en FNV, CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, FBZ en NU’91 anderzijds in het leven geroepen overlegorgaan.
 9. WOR:
  Wet op de Ondernemingsraden.
 10. Personeelsvertegenwoordiging:
  Medezeggenschapsorgaan dat op basis van artikel 35 c WOR is ingesteld.
 11. Cliënt:
  Een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is, alsmede de ouders, voogden, kinderen, broers en zussen, mentor en curator van de natuurlijke persoon.

1 Het jaaruren aantal van 1878 uur kan bij een volledig dienstverband worden teruggeleid tot een gemiddeld 36-urige werkweek.

Toelichting VGN op arbeidsvoorwaarden vakantiekrachten

Toelichting VGN op werknemer die de aow-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Toelichting VGN op salaris

Toelichting VGN op uurloon

Toelichting VGN op volledig dienstverband

Toelichting VGN op feestdagen 2023

Toelichting VGN op goede vrijdag geen feestdag in cao gehandicaptenzorg

Toelichting VGN op cao-code