Hygiëne en infectiepreventie: een overzicht van wat er al is

Handen wassen

Het voorkomen van (verspreiding van) infectieziekten is in de zorg altijd belangrijk. Aandacht voor hygiëne en infectiepreventie is jaarrond van groot belang; voor medewerkers en cliënten. Er zijn veel bronnen om uit te putten wanneer organisaties hiermee aan de slag (willen) gaan. Hier vindt u een overzicht van informatie (aandachtspunten en richtlijnen), deskundigen die te raadplegen/in te zetten zijn en hulpmiddelen.

Inhoudsopgave

Informatie 

Aandachtspunten  

 • In het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 is opgenomen dat zorgaanbieders de verantwoordelijkheid hebben voor een veilige en gezonde omgeving. Het gaat dan om […] een veilige omgeving met blijvende aandacht voor hygiëne en infectiepreventie is, zodat infectieziekten zoveel mogelijk voorkomen en bestreden worden. 

 • Het is van belang dat de algemene infectiepreventiemaatregelen geborgd zijn. Dit is van belang voor preventie en bestrijding van uitbraken, zoals influenza, COVID-19 of norovirus. Het is belangrijk dat er een uitbraakplan is of ontwikkeld wordt. Zie Hou infectiepreventie en uitbraakplannen up-to-date (vgn.nl). Daar vindt u ook voorbeeld uitbraakplannen. 

 • Leden van de VGN kunnen gebruik maken van de hygiënecode. De hygiënecode helpt bij het bereiden, bewaren, vervoeren of verstrekken van voeding volgens de wettelijke regels en heeft veel aandacht voor persoonlijke hygiëne. Hygienecode - Voedingscentrum 

Richtlijnen, toetsingskader en protocollen 

 • Hygiënerichtlijnen voor instellingen voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (LCHV/RIVM).  

 • Het Toetsingskader infectiepreventie gehandicaptenzorg 2022 (igj.nl), waarin beschreven staat waar inspecteurs van de IGJ naar kijken tijdens een inspectiebezoek.  

 • SRI-richtlijnen. Het SRI zorgt voor kwalitatief hoogwaardige richtlijnen over infectiepreventie voor de drie zorgdomeinen: de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de openbare gezondheidszorg. Bekijk (informatie over) de kwaliteitsinstrumenten Infectiepreventie op Skilz.nu

 • LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van 1) de meest recente kennis over relevante aspecten; 2) landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en 3) de rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding in de publieke gezondheid. Voor en door de praktijk.   

 • Publiek ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. www.publiekzipnet.nl 

 • Iedere zorginstelling moet zorgdragen voor een infectiepreventiebeleid. Infectiepreventie-beleid heeft twee kanten: de veiligheid van de cliënten en de bescherming van de medewerkers tegen ‘biologische agentia’ volgens de Arbowet. Dit staat beschreven in het onderdeel Biologische agentia in de arbocatalogus gehandicaptenzorg. Daar is informatie te vinden voor medewerkers, teams en organisaties. 

Deskundige ondersteuning 

Hulpmiddelen 

Op veel plekken zijn tools en materialen te vinden om met infectiepreventie aan de slag te gaan. Een aantal hiervan zijn onderstaand uitgelicht.  

Voorbeelden van leden

 • Alliade ontwikkelde een plan ter voorbereiding op verdere activiteiten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in de gehandicapten sector in Friesland. Er loopt ondertussen een pilot bij Alliade waarin twee groepen agogisch medewerkers, werkzaam in de VG, een training aangeboden krijgen vanuit het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland. 

 • SEIN heeft een contract met Tensen & Nolte infectiepreventie en samen met de aangesloten deskundige infectiepreventie is een poster over handhygiëne ontwikkeld.

De documenten zijn in te zien onder de kop 'dowloads' onderaan deze pagina. 

Melden

 • De meldingsplicht kan verspreiding van infectieziekten helpen voorkomen. De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid. Lees meer over de Meldingsplicht infectieziekten (rivm.nl) Op deze pagina staat ook welke infectieziekten meldingsplichtig zijn. 

 • Zorginstellingen melden, conform artikel 26 van de wet Publieke Gezondheid, clusters/uitbraken van luchtweginfecties aan de GGD en krijgen, indien nodig, ondersteuning en advies bij de uitbraakbeheersing. Artikel 26-meldingen Wpg-instellingen | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Vergoeding bij uitbraak 

Zorginstellingen melden uitbraken van resistente bacteriën wanneer de uitbraak de continuïteit van zorg in gevaar brengt, bijvoorbeeld doordat een afdeling gesloten moet worden, of wanneer ondanks ingestelde infectiepreventiemaatregelen de bacterie zich blijft verspreiden en nieuwe besmettingen optreden. Zorginstellingen kunnen voor de bestrijding van BRMO-uitbraken een vergoeding krijgen. Dit geldt voor bij de uitbraak betrokken cliënt(en) die verblijven in een Wlz-instelling waaraan één van de volgende prestaties wordt geleverd: 

 • zzp vv-1 tot en met vv-10 in- of exclusief behandeling; 

 • zzp vg-1 tot en met vg-8 in- of exclusief behandeling; 

 • zzp lvg-1 tot en met lvg-5 inclusief behandeling; 

 • zzp sglvg-1; 

 • zzp lg-1 tot en met lg-7 in- of exclusief behandeling; 

 • zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 in- of exclusief behandeling; 

 • zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5 in- of exclusief behandeling; 

 • zzp ggz-1b tot en met ggz-7b; 

 • logeren vv; 

 • logeren ghz-vg, -lg, -lvg, -zg; 

 • klinisch intensieve behandeling (KIB); 

 • crisisopvang/spoedzorg vv met behandeling; 

 • crisisopvang/spoedzorg ghz-vg met of zonder behandeling; 

 • crisisopvang/spoedzorg ghz-lg. 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van kosten van een BRMO-uitbraak via de NZA-beleidsregel (Beleidsregel BRMO-uitbraak - BR/REG-22116 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)) moeten zorgaanbieders de uitbraak melden bij het SO-ZI/AMR. Een uitbraak wordt alleen door de NZA vergoed indien deze is gemeld bij het SO-ZI/AMR binnen de eerstvolgende maand na ontdekking van de uitbraak. 

Vragen?

Heeft u vragen over dit overzicht? Of heeft u documentatie die u hieraan zou willen toevoegen om andere organisaties te ondersteunen? Neem dan graag contact op met Mara Spit-Verdonschot via mspit@vgn.nl.