Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 is een landelijk kompas voor het leveren van goede zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg:

 • helpt professionals en organisaties om zorg te verbeteren, om te blijven leren en te reflecteren,
 • geeft duidelijkheid aan mensen met een beperking en de netwerken om hen heen over wat zij mogen verwachten van de zorg en ondersteuning,
 • geeft inzicht in kwaliteit,
 • helpt leidinggevenden om voorwaarden voor kwaliteit te scheppen,
 • levert input op voor het (doorontwikkelen van) beleid en biedt een handvat voor verantwoording naar externe partijen.

Hieronder vind je vragen en antwoorden over het kwaliteitskompas en het laatste nieuws. Is dat niet wat je zoekt? Op onze themapagina Goede Kwaliteit vind je meer informatie over het thema kwaliteit in de gehandicaptenzorg.

Zes vragen over het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

1. Waarom is er een Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg?

Het uitgangspunt voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg is het centraal zetten van de mensen aan wie zij zorg verlenen, en het bieden van goede zorg en ondersteuning afgestemd op de behoeften en wensen van mensen met een beperking en hun verwanten. Kwaliteit is daarbij de richting. Daarom is er het Kwaliteitskompas dat zorgorganisaties en professionals handvatten biedt voor kwaliteit in de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. 

2. Hoe is het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg opgebouwd?

Het Kwaliteitskompas bestaat uit vier bouwstenen en drie aanvullende hoofdstukken. De bouwstenen zijn aanknopingspunten om dagelijks te werken aan kwaliteit en om zicht te krijgen op kwaliteit:

 • Bouwsteen 1: Het zorgproces rond de individuele persoon  
 • Bouwsteen 2: Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking 
 • Bouwsteen 3: Professionele ontwikkeling 
 • Bouwsteen 4: Inzicht in kwaliteit  

De aanvullende hoofdstukken gaan in op de maatschappelijke context en de ambities die de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas heeft:

 • De rol van de zorgaanbieder
 • Samenhang met landelijk zorgbeleid
 • Ontwikkelagenda

3. Waarom is het Kwaliteitskader veranderd in het Kwaliteitskompas?

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 - 2022 werd in 2023 na een actualisatietraject omgedoopt tot het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 - 2028. Voor deze nieuwe term is gekozen, omdat een kader als beperkend kan worden ervaren, terwijl een kompas richting geeft; sturing in een tijd waarin de gehandicaptenzorg te maken heeft met urgente vraagstukken, en waarin er meer dan ooit een beroep gedaan wordt op de creativiteit en de veerkracht van zorgaanbieders, professionals, mensen met een beperking, hun verwanten en sociaal netwerk, maar ook van de maatschappij. Een kompas biedt bovendien ruimte voor eigen inkleuring.

4. Wat is er nieuw in het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg?

Het vernieuwde kwaliteitskompas is minder instrumenteel geworden, biedt meer ruimte en richting, en sluit beter aan op de praktijk van alledag, met al zijn vraagstukken en complexiteit.

Vergeleken met het vorige kwaliteitskader is er in dit kwaliteitskompas meer aandacht voor de inbreng van mensen met een beperking als dragers van kwaliteit en voor de ervaringskennis die zij en hun verwanten en sociaal netwerk inbrengen.

Er is met zorg naar de taal gekeken: zo min mogelijk jargon, weg van de instrumenten en van het heilige moeten. Ook is er veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van en door professionals. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders. Daarom is een extra hoofdstuk over de rol van de zorgaanbieder meegenomen.

5. Voor wie is het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg?

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 heeft betrekking op gehandicaptenzorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen ervoor kiezen bij een zorgorganisatie te gaan wonen om de zorg te krijgen die zij nodig hebben (verblijf in een instelling). Zij kunnen ook kiezen voor andere leveringsvormen: zorg thuis met een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of persoonsgebonden budget (PGB). De laatste twee leveringsvormen (MPT en PGB) vallen nog niet binnen de reikwijdte van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028.

De intentie van dit kwaliteitskompas is om zoveel mogelijk domeinoverstijgend en leveringsvormvrij te werken, en dit ook te gaan formaliseren.

6. Wat is de looptijd van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg?

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 is van kracht met ingang van 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2028.

Ook interessant