Nieuws

Aangepast beleid woonplaatsbeginsel en logeren voor de Wlz 2018

17 juli 2017

ZN heeft op 14 juli een Nadere Nota van Inlichtingen gepubliceerd met daarin aangepast beleid over het woonplaatsbeginsel en logeren voor de Wlz 2018. Op beide onderdelen heeft ZN het beleid aangepast in de door de VGN gevraagde richting.  Daarnaast heeft ZN gereageerd op een aantal ander onderwerpen uit het inkoopbeleid 2018.

wlz

Woonplaatsbeginsel

De VGN heeft er bij ZN en de zorgkantoren op aangedrongen om het woonplaatsbeginsel niet toe te passen in de inkoop 2018, maar onderling overhevelingen te verrekenen. Na overleg met VWS en de NZa hebben de zorgkantoren besloten het woonplaatsbeginsel nog niet toe te passen in de inkoop 2018. De VGN is blij met deze beslissing. De komende tijd wordt met alle betrokkenen, onder wie de VGN, overlegd over een zorgvuldige implementatie. Dit is aangegeven in de Nadere Nota van Inlichtingen en in de reactie van ZN op onze brief hierover (zie bijlage).

Logeren

In de Nadere Nota van Inlichtingen hebben de zorgkantoren ook hun aangepaste beleid voor logeren gepubliceerd. Zij volgen de NZa beleidsregels, waarmee zij toestaan dat zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek kan worden gedeclareerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan ons bezwaar dat het tarief ontoereikend is. Daarnaast wordt voor de bepaling van het aantal etmalen per jaar (dat is vastgesteld op maximaal 156) gerekend met een gemiddeld aantal etmalen. Hiermee is eindelijk duidelijkheid ontstaan over hoe met de discrepantie tussen de financiering en de aanspraak wordt omgegaan.

Overige punten

In haar reactie op de brief van de VGN op het inkoopbeleid gaat ZN in op de tarieven, de geschilleninstantie en uniformering van het productieformulier. Wat betreft de tarieven geeft ZN aan dat uniforme tarieven niet noodzakelijk zijn in het kader van het kwaliteitskader. Voor de geschilleninstantie was in de Nota van Inlichtingen van 30 juni al aangegeven dat zij de geschilleninstantie niet geschikt vinden voor de precontractuele fase. In de brief van 13 juli geven zij aan dat zij dit graag met betrokken partijen verder uit willen zoeken en hierover afspraken maken in de Begeleidingscommissie van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering. Tot slot geeft ZN aan dat ze het voorstel om een uniform productieformulier te hanteren in overweging nemen.

Deze pagina is een onderdeel van: