Nieuws

Definitief kader Wlz 2018

26 oktober 2017

Op basis van de begroting die met Prinsjesdag is gepresenteerd, heeft staatssecretaris van Rijn het definitieve budgettair kader voor 2018 vastgesteld. Ten opzichte van het voorlopig kader leidt tot weinig verandering. Voor 2018 is het budgettair kader vastgesteld op €21.230 miljoen. Daarnaast zijn nog enkele kleine wijzigingen in het kader 2017 doorgevoerd.

Wlz kader 2018

De staatssecretaris heeft de NZa en de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het definitieve Wlz kader 2018. Ten opzichte van de voorlopige kaderbrief zijn er weinig veranderingen. De eerste verandering betreft het toevoegen van €10 miljoen extra voor trombose zorg en medisch specialistische verpleging thuis. Dit is nodig vanwege de geraamde bijstelling voor trombosezorg. Daarnaast is €673 miljoen toegevoegd in verband met loon- en prijsbijstellingen. Het totale budgettair kader 2018 is daarmee €21.230 miljoen. Daarvan is €17.850 miljoen beschikbaar voor de contracteerruimte, €720 miljoen voor het experiment persoonsvolgende inkoop en €2.400 miljoen voor PGB. Er wordt €260 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen.

Wlz kader 2017

In de brief wordt aangegeven wat de verschillen ten opzichte van de voorlopige kaderbrief zijn. Deze wijzigingen waren echter grotendeels al in september aangekondigd. Ten opzichte van september zijn er iets meer middelen verschoven van PGB naar het contracteerkader en is er ook een verschuiving naar het experiment persoonsvolgende inkoop. Verder is er € 2 miljoen overgeheveld naar de Zvw ivm de verschuivingen in de GGZ-B.

Het budgettair kader Wlz 2017 wordt daarmee € 19.597 miljoen. Daarvan is €17.501 miljoen beschikbaar voor zorg in natura (waarvan €678 miljoen voor het experiment) en € 2.096 miljoen voor het pgb.

Nieuw verdeelmodel 2018

De invoering van het nieuwe verdeelmodel tussen de regio’s leidt tot herverdeeleffecten. De staatssecretaris geeft aan dat hij de NZa heeft verzocht de ontwikkeling rondom de implementatie van de nieuwe verdeling nauwgezet te volgen zodat tijdig bijgestuurd kan worden indien dit nodig blijkt. De VGN blijft dit nauwlettend volgen.

Deze pagina is een onderdeel van: