Nieuws

Definitief budgettair kader Wlz 2017

10 november 2016

De staatssecretaris van VWS heeft op 7 november het definitieve Wlz kader 2017 vastgesteld. Hierin zijn de besluiten van Prinsjesdag verwerkt. Ten opzichte van het voorlopig kader is er €385 miljoen aan extra middelen beschikbaar voor de Wlz in 2017.

wlz

Budgettair kader Wlz 2017

In het budgettair kader 2017 van het definitieve Wlz kader 2017 staan de volgende aanpassingen ten opzichte van het voorlopig kader.

Voorlopig kader 2017

€ 18.920

Doortrekken extra middelen 2016

+ €    166

Extra middelen (Prinsjesdag)

+ €    220

Afloop overgangsrecht Wlz indiceerbaren (Prinsjesdag)

- €       40

Loonprijsbijstelling

+ €    213

Uitloop schoonmaak MPT

- €         5

Definitief kader 2017

€ 19.475

          Contracteerruimte

€ 16.470

          Ruimte experimenten PVB

€       655

          PGB kader

€   2.150

          Herverdelingsmiddelen

€      200

Schoonmaak MPT

Per 1 januari 2017 gaat de schoonmaak voor MPT cliënten over van de Wmo naar de Wlz. De staatssecretaris heeft besloten om voor de zorgvuldige overgang van schoonmaak voor MPT cliënten die nu al schoonmaak vanuit de Wmo krijgen een uitloopmogelijkheid te bieden tot 1 april 2017. Hierdoor verloopt de overheveling van de middelen vanuit de Wmo iets geleidelijker en wordt € 5 miljoen minder overgeheveld in 2017. De staatssecretaris geeft in de voorliggende kaderbrief ook  een aanwijzing aan de NZa om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen. Overigens heeft de NZa dat al gedaan.

Ruimte experimenten persoonsvolgende inkoop

De staatssecretaris stelt voor de experimenten persoonsvolgende inkoop in Rotterdam (gehandicaptenzorg) en in Zuid-Limburg (VVT) een bedrag van € 655 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is gebaseerd op de verwachte kosten bij reguliere inkoop. In het experiment wordt alle geleverde zorg wordt gefinancierd. Indien het beschikbaar gestelde budget onvoldoende blijkt, dienen de Wlz uitvoerders eerst te kijken of middelen uit PGB kader of andere regio’s overgeheveld kan worden. Als dat niet voldoende is, kunnen zij bij voorrang een beroep doen op de herverdelingsmiddelen.

Overige punten

Het beschikbare budget voor individueel aangepaste hulpmiddelen wordt gehandhaafd op € 121 miljoen. Er is nog overleg gaande tussen VNG, ZN en VWS over de overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassing naar de Wlz. Dit vindt in ieder geval niet in 2017 plaats.

Het geoormerkte geld voor innovatie blijft € 5 miljoen.

Budgettair kader Wlz 2016

Sinds de laatste kaderbrief van het kader 2016, zijn ook nog wijzigingen doorgevoerd. In september heeft de staatssecretaris aangegeven dat er € 166 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast is er een overheveling voor de GGZ van de Zvw naar de Wlz (€ 0,8 miljoen) en een overheveling van de contracteerruimte naar PGB (€ 6 miljoen). In totaal wordt hierdoor het budgettair kader  2016 €18.607 miljoen, bestaande uit de contracteerruimte €16.792 miljoen en het PGB kader € 1.815 miljoen.

Bevoorschotting

De staatssecretaris geeft aan dat er in 2017 geen verandering is in de bevoorschotting.