Nieuws

Definitieve kaderbrief Wlz 2023

03 oktober 2022

Minister Helder heeft de definitieve kaderbrief 2023 aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft zij aan wat er beschikbaar is voor de Wlz in 2023. Ten opzichte van de voorlopige kaderbrief is het beschikbare kader verhoogd met posten uit Prinsjesdagstukken en de actualisatie van de tarieven 2023 op basis van de laatste ramingen.

Palliatieve zorg

Wlz kader 2023

In het voorlopige kader voor 2023 dat in juni is gepubliceerd was ruim €30 miljard beschikbaar gesteld voor 2023. Met Prinsjesdag is daar een aanvulling op gekomen  voor:

  • de doorloop van de kosten van de instroom in GGZ-wonen
  • het opnemen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de tarieven
  • transitiemiddelen voor scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg om geplande uitbreidingsplaatsen te realiseren

Naast deze aanvullingen is de groeiruimte iets verhoogd en zijn de middelen voor loon-  en prijsstijgingen toegevoegd. Deze laatste middelen zijn inclusief de middelen voor het aanpassen van de tarieven 2023 op basis van de meest recente ramingen van het CPB voor de OVA en de prijsindex 2023.

Het kader 2023 ziet er als volgt uit:

Wlz kader 2022

€29.926 mln

Groeiruimte 2023

     €808 mln

Valpreventie

      €173 mln

Maatregel scheiden wonen en zorg

        €91 mln

Doorloop instroom GGZ-wonen

      -€20 mln

Persoonlijke beschermingsmiddelen in tarieven

      -€43 mln

Transitiemiddelen scheiden wonen en zorg (VVT)

        €18 mln

Loon- en prijsstijgingen

   €1.936 mln

Wlz kader 2023

€32.890 mln

Waarvan:  contacteerruimte

€29.092 mln

                  PGB

  €3.548 mln

                  Herverdelingsmiddelen

     €250 mln

 

Behalve voor de kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen, zien we voor 2023 geen andere maatregelen of middelen voor kosten die we ook in 2023 verwachten te maken vanwege corona, zoals een hoog ziekteverzuim of de inzet van personeel voor vaccinatie van cliënten.

Wlz kader 2022

Het kader voor 2022 wordt niet aangepast ten opzichte van de voorlopige kaderbrief. Zoals ook in de begroting van VWS met Prinsjesdag is aangegeven heeft de NZa in het juli advies aangegeven dat de contracteerruimte voldoende is voor alle geleverde zorg. Dit betekent dat de herverdelingsmiddelen á €125 miljoen die nog waren gereserveerd, niet worden ingezet.