Voorlopig kader Wlz 2023 gepubliceerd

De voorlopige kaderbrief 2023 bevat de beschikbare contracteerruimte Wlz 2023 en de aanpassingen van de contracteerruimte 2022. Voor 2022 worden middelen toegevoegd voor stimulering van regionale samenwerking in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Vanaf 2023 komen er middelen beschikbaar voor de expertisezorg in expertisecentra voor NAH+.

abonnementstariefwmo

Kader 2022: stimuleringsbudget voor samenwerking in de regio

Het kader voor 2022 was begin april opgehoogd vanwege verwachtte tekorten.  In de voorlopige kaderbrief wordt daarbovenop €30 miljoen beschikbaar gesteld voor de stimulering van regionale samenwerking in de gehandicapten- en ouderenzorg. Voor dit doel is in de voorjaarsnota tijdelijk,  voor de periode van 5 jaar, in totaal €150 miljoen beschikbaar gesteld. Het stimuleringsbudget is bedoeld om zorgkantoren en zorgaanbieders gezamenlijk de uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en capaciteitsontwikkeling aan te laten pakken. Zorgkantoren kunnen hierbij volgens de minister gebruik maken van de structuur rond de transitiemiddelen verpleeghuiszorg (Waardigheid en Trots in de regio).

Daarnaast is specifiek voor de ouderenzorg voor 2022 t/m 2026 €40 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om de in het coalitie-akkoord opgenomen maatregel transitie scheiden wonen en zorg op gang te brengen.

Voor 2022 zijn nog €125 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen. Op basis van de analyse van de NZa over de toereikendheid van de contracteerruimte in de julibrief besluit de minister over de inzet hiervan. Daarbij wordt de NZa gevraagd specifiek te kijken naar de budgettaire impact van de instroom GGZ-W cliënten en het effect van corona (regelingen). Dit wordt in de definitieve kaderbrief Wlz meegenomen (oktober 2022).

Voor 2022 is nu in totaal €29.926 miljoen beschikbaar. Hiervan is €26.648 miljoen voor de contracteerruimte en €3.278 voor pgb.

Kader 2023

Voor 2023 is €772 miljoen aan groeimiddelen beschikbaar (2,6% tov het kader 2022). Hiervan is 1.7% bestemd voor het opvangen van de demogroei. Voor de ruimte boven de demogroei wordt, net als in voorgaande jaren, €4 miljoen bestemd voor investeringen in duurzaam vastgoed. Dit wordt in het tarief van de NHC verwerkt. Zoals ook in het inkoopbeleid van de zorgkantoren is opgenomen, zullen zij in 2023 toezien op de benodigde verduurzaming van vastgoed.

Daarnaast wordt vanaf 2023 ook een deel van de groeiruimte ingezet om de expertisezorg in expertisecentra voor NAH+ te bekostigen. Het gaat hier om een van de doelgroepen met een laag volume en hoog complexe zorg.  Voor de expertisezorg voor NAH+, Korsakov, Huntington en langdurige bewustzijnsstoornis is in 2023 in totaal €21.1 miljoen beschikbaar. Voor de jaren erna zal dat voor deze groepen €28.2 miljoen zijn.

Voor de ouderenzorg zal nog een deel van de groeiruimte ingezet worden om, naast het scheiden van wonen en zorg, waar nodig de verpleeghuiscapaciteit (beperkt) uit te breiden. Hierop wordt in de definitieve kaderbrief nader ingegaan.

Door een investering in valpreventie voor ouderen wordt in de Wlz uitgegaan van een besparing van €23 miljoen vanwege een lagere instroom.  Daarnaast gaat de minister ervan uit dat er door sturing op de extramurale leveringsvormen in de ouderenzorg €43 miljoen bespaard kan worden.

Het kader 2023 ziet er als volgt uit:

Wlz kader 2022

€29.926 mln

Groeiruimte 2023

€772 mln

Valpreventie

-€20 mln

Maatregel scheiden wonen en zorg (VVT)

-€43 mln

Wlz kader 2023

€30.635 mln

 

Van dit kader is €29.766 miljoen voor de contracteerruimte en €3.569 miljoen voor het pgb kader.

Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten

De NZa heeft aangegeven dat het huidige budget (€10 miljoen per jaar) voor innovatie kleinschalige experimenten onvoldoende is. Voor 2022 wordt €7,5 miljoen extra beschikbaar gesteld en vanaf 2023 €10 miljoen.

Deze pagina is een onderdeel van