Nieuws

Definitieve kaderbrief Wlz 2024

04 oktober 2023

Demissionair minister Helder heeft de definitieve kaderbrief 2024 aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft zij aan hoe het budgettair Wlz-kader 2023 wordt bijgesteld en wat er beschikbaar is voor de Wlz in 2024.

munten

Wlz-kader 2023

De NZa had in haar julibrief geoordeeld dat het bestaande Wlz-kader voor 2023 niet toereikend is en had daarbij verschillende scenario’s gehanteerd voor de prognoses. Demissionair minister Helder verhoogt op basis van het gemiddelde van die scenario’s het definitieve budgettaire Wlz-kader 2023 met € 245 miljoen. € 125 miljoen hiervan bestaat uit herverdelingsmiddelen die dit jaar nog niet toegekend waren. Daarbovenop stelt het kabinet structureel € 120 miljoen extra beschikbaar.  Het grootste deel van deze € 245 miljoen is bestemd voor zorg in natura, namelijk € 172 miljoen. € 73 miljoen is voor PGB. De NZa krijgt de opdracht dit over de zorgkantoren te verdelen. Per saldo bedraagt het Wlz-kader 2023 nu € 33.050 miljoen. Dit kader 2023 is de basis voor 2024.

Wlz-kader 2024

Anders dan voorgenomen in de meerjarige voorlopige Kaderbrief Wlz (2023-2028) van afgelopen juni heeft de minister besloten om het budgettair Wlz-kader enkel voor 2024 vast te stellen. Vanwege de demissionaire status van het kabinet en het door de Tweede Kamer controversieel verklaren van de (meerjarige) kaderbrieven is het vaststellen van het budgettair kader voor 2025 en verder aan een volgend kabinet. Met Prinsjesdag werd al bekend dat de bijbehorende geplande bezuiniging van € 125 miljoen Wlz-breed een jaar wordt uitgesteld.

Veel andere posten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de meerjarige voorlopige Kaderbrief Wlz van afgelopen juni. Nieuw zijn:

  • Transitiemiddelen (€ 22 miljoen) voor scheiden wonen zorg in de ouderenzorg.
  • Ggz-wonen overloopeffect. De NZa becijferde in haar julibrief al dat er een overloopeffect zou zijn, aangezien er nog steeds sprake is van een fors hoge instroom van cliënten die gebruik maken van ggz-wonen in de Wlz.
  • Verschuiving budget paramedie naar Wlz-kader. Eerder hebben wij toegelicht hoe het zit met de aanspraak en uitvoering paramedische zorg binnen de Wlz en was die overheveling van de Zwv naar de Wlz al aangekondigd.
  • Loon- en prijsbijstelling 2024. Deze loon- en prijsbijstelling is gebaseerd op de ontwikkelingen uit de MEV van het CPB, zoals dat jaarlijks standaard plaatsvindt. Ons pleidooi om de loonkloof tussen zorg en de markt te overbruggen, heeft nog niet geleid tot extra middelen voor loonbijstelling.

Het kader 2024 ziet er als volgt uit:

Opbouw definitief Wlz-kader 2024
  Bedragen in miljoenen euro's Totaal
1 Beschikbaar Wlz-kader 2023 na reactie Julibrief NZa 33.050
2 Groeiruimte 2024 1.033
3 Scheiden wonen en zorg (bruto besparing) -43
4 Scheiden wonen en zorg (transitiemiddelen) 22
5 Valpreventie bij 65-plussers -10
6 Ggz-wonen overloopeffect 135
7 Pandemische paraatheid 19
8 Herijking NHC-tarieven -117
9 Verschuiving budget paramedie naar Wlz-kader 13
10 Loon- en prijsbijstelling 2024 2.178
11 Wlz-kader 2024 (som 1 t/m 10) 36.280
12 Waarvan gereserveerd als herverdelingsmiddelen 310
13 Waarvan beschikbaar voor zorginkoop 35.970
13.a - zorg in natura (zin) 31.940
13.b - persoonsgebonden budget (pgb) 4.030

 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch