Nieuws

Huisartsenzorg voor mensen met een beperking steeds meer in de knel

30 juli 2019

De VGN krijgt steeds meer signalen dat huisartsen en huisartsenposten weigeren afspraken te maken voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven. Dit baart ons grote zorgen, de kwaliteit van zorg aan deze cliënten komt hierdoor immers in gevaar. Wij vinden dat iedereen, ook de meest kwetsbare mensen, recht heeft op algemeen medische zorg, zoals ook in het VN verdrag voor mensen met een beperking staat. De huisarts is hierbij essentieel, omdat de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn eigen rol heeft als specialist en niet is opgeleid als huisarts. Dit recht staat in de praktijk steeds meer onder druk. Om de knelpunten beter te kunnen duiden, zetten we een vragenlijst uit onder onze leden.

huisartsenzorg

Knelpunten rond huisartsenzorg

De signalen dat huisartsen(posten) steeds vaker hun contracten met zorgaanbieders opzeggen over de zorg voor Wlz-cliënten, heeft de VGN samen met de NVAVG in de zomer van 2018 aangekaart bij het ministerie van VWS.

De minister heeft onder andere vanwege de problemen in de toegang tot huisartsenzorg in het voorjaar 2019 besloten om het advies van het zorginstituut over integrale behandeling in de Wlz niet over te nemen. Na de zomer komt het ministerie met een plan van aanpak voor het huisartsenknelpunt. De VGN wil meer inzicht krijgen in de omvang van de problematiek om de urgentie om tot oplossingen te komen te benadrukken bij de verschillende stakeholders. Hiervoor wordt een vragenlijst uitgezet onder VGN-leden. Daarnaast loopt er een onderzoek van het capaciteitsorgaan over de benodigde opleidingsplaatsen van physician assistants en verpleegkundig specialisten, die een rol kunnen spelen bij de (verwijzing naar) algemeen medische zorg.

Standpunt LHV

De LHV heeft recent de leidraad ‘Algemeen medische zorg voor verstandelijk gehandicapten in VG zorginstellingen’ gepubliceerd. Hierin geven zij aan dat het basisaanbod medische zorg dat de huisarts biedt aan iedereen die thuis woont. Hiermee bedoelen zij dat de patiënt in een eigen huis woont, zonder dat er 24/7 professionele zorgverleners aanwezig zijn. Zorg voor cliënten met een Wlz-indicatie die in een geclusterde woonvorm of op een instellingsterrein wonen valt volgens hen niet onder het basisaanbod van de huisarts. Als de huisarts wel zorg wil leveren gelden beschreven randvoorwaarden over onder andere de beschikbaarheid van een AVG, de verantwoordelijkheden, de afbakening van de werkzaamheden en het regelen van de ANW diensten.

De VGN constateert dat de leidraad het uitgangspunt heeft van geen zorg leveren, tenzij, in plaats van wel zorg leveren, mits. Hierdoor vrezen wij dat huisartsen worden gestimuleerd om geen overeenkomsten aan te gaan of ze op te zeggen. Dit gaat in tegen de door ons gewenste recht op huisartsenzorg voor iedereen en helpt niet om samen naar oplossingen te zoeken.

We hebben dit met de LHV besproken en aangegeven dat we de leidraad niet steunen.

Wat kan de zorgaanbieder doen bij een weigerende huisarts?
Wij adviseren zorgaanbieders om als het niet (meer) lukt afspraken te maken met huisartsen(posten) over Wlz-cliënten contact op te nemen - bij voorkeur schriftelijk - met het zorgkantoor en de dominante zorgverzekeraar in de regio. De dominante zorgverzekeraar in de regio sluit contracten met huisartsenposten. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven dat zorgkantoren het in het kader van hun zorgplicht als hun rol zien om te proberen tot oplossingen te komen.

Vragenlijst voor VGN leden

Met de vragenlijst willen we inzicht krijgen in om hoeveel cliënten gaat het, in welke regio’s speelt dit vooral, welke (nood)oplossingen worden ingezet etc. Wij hopen op een hoge respons, gezien het belang van dit onderwerp. De vragenlijst vindt u in PDF als bijlage zodat u eerst kunt kijken welke gegevens nodig zijn. Deze versie geeft een overzicht van alle vragen, in de in te vullen vragenlijst worden uiteraard vragen overgeslagen afhankelijk van het gegeven antwoord. 

De vragenlijst kan per aanbieder door medewerkers uit verschillende regio’s worden ingevuld. Het is mogelijk tussentijds te stoppen, als u op een later tijdstip verder gaat, blijven de reeds ingevulde gegevens bewaard.

Vervolg

In september informeren wij u over de uitkomsten van de enquête en de verdere vervolgstappen.

Hieronder vindt u de pdf versie van de vragenlijst om een indruk te krijgen van benodigde informatie.