Nieuws

Impressie regionale bijeenkomst in Den Bosch

22 juni 2015

Op 19 juni vond de tweede regionale ledenbijeenkomst 'Gehandicaptensector in het sociaal domein: wat mag, kan en moet, nu en straks?' plaats in vergadercentrum 'In de Roos' in Den Bosch waar mensen met een beperking werken. In de ochtend gingen drie zorgaanbieders en twee wethouders uit Zuid-Nederland met elkaar in discussie. Ook tijdens deze regiobijeenkomst was het doel van de dag om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke knelpunten, maar zeker ook kansen van de gehandicaptenzorg binnen het sociaal domein.

Oefenen met stemmen
Oefenen met stemmen

De bijeenkomst startte met een kort filmpje waarin mensen van de LFB aangaven waar hun concrete behoeften lagen. Monique van der Meulen en Maartje van der Rijt van het VGN-bureau riepen de aanwezigen op hun ervaringen te delen en aan te geven wat hun wensen zijn ten aanzien van de dienstverlening van de VGN in de toekomst. Discussieleider Frenk van der Linden gaf vervolgens de vijf panelleden kort de kans om zich voor te stellen. Daarna ging de discussie over de drie belangrijkste thema’s zoals die uit de VGN-monitor sociaal domein naar voren komen: administratieve lasten,  toegang & toeleiding en maatwerk.

Lumpsum

Thomas Gelissen, wethouder in Brunssum, lichtte toe dat in Brunssum al langer werd gewerkt met het keukentafelgesprek. Zij wisten daardoor al dat zorgaanbieders vooral minder administratieve lasten wilden. Mede hierom is in Brunssum gekozen voor inkoop via lumpsum-financiering zodat aanbieders geen uren hoeven te factureren. Frank van Beers, bestuurder van Cello, reageerde hier positief op: ‘Dit daagt uit om anders en innovatiever te werken. Anders ben je er alleen op uit om zoveel mogelijk uren te draaien. Nu weet je waar je aan toe bent en kun je je eigen verbeteringen doorvoeren’. In Brunssum is er daarnaast ook voor gekozen om de administratie via een kerngemeente te laten lopen: ‘Hierdoor komt het administratieve probleem bij de gemeente, niet bij de aanbieder’. Overall was de conclusie van dit deel van de discussie dat de gedachte van transformatie en transitie niet zou moeten leiden tot de administratieve lasten waar het zo vaak over gaat. Het moet gaan over vertrouwen en we moeten af van de afrekencultuur. Maak elkaar geen verwijten, maar werk samen.

Toegang en toeleiding

Ronald Helder, bestuurder bij Amarant, gaf aan dat Amarant vooral bezig is met uitzoeken wat zij kan betekenen voor de gemeenten en hun burgers die zorg en ondersteuning nodig hebben: ‘We zorgen ervoor dat we klaar staan en stellen onze kennis beschikbaar. Bijvoorbeeld voor de wijkteams en crisisteams’. Helder geeft daarbij aan dat ze zelf actief moeten zijn en moeten uitkijken niet teveel in een afwachtende houding te worden gedrukt. Jannie Visscher, wethouder in Eindhoven, gaf zeer open aan waar de gemeente op dit onderwerp nog verder kan verbeteren: ‘Wij blijken veel beter te moeten uitleggen aan de wijkteams wat het verschil is tussen vraaggestuurd en vraaggericht. Lang niet elke burger kan zelf goed aangeven wat hij of zij nodig heeft’. Visscher voegde daar wel aan toe dat ook de gespecialiseerde zorgaanbieder zich moet realiseren dat de gemeente wel degelijk een beter beeld heeft van het grotere plaatje om de cliënt heen.

Maatwerk en vertrouwen

Leon Poels, bestuurder van SGL,  gaf aan treffend weer dat een keukentafelgesprek in feite een minirevolutie is. Net als bij een revolutie weet je bij een keukentafelgesprek niet van tevoren wat de uitkomst is. Het is dus onmogelijk om tevoren al de producten vast te stellen. Wethouder Gelissen gaf aan dat dit ook de reden is waarom in Brunssum meerjarige inkoopcontracten worden opgesteld. Bij eenjarige inkoop investeer je namelijk niet in de bouw van bijvoorbeeld een buurthuis. Brunssum zet daar wel de eis tegenover dat zorgaanbieders investeren in verbeteringen. Als het om maatwerk gaat is het zaak om de balans te houden. Je moet tevoren geen producten vastleggen, maar je moet ook niet meegaan in de houding van de maatschappij dat je moet leveren wat de burger vraagt. Wat je volgens Ronald Helder (Amarant) wel moet doen is je eigen gedrag als aanbieder aanpassen aan de wensen en mogelijkheden die er zijn. Waar Amarant vroeger nog 250 bedden had voor cliënten met een verstandelijke beperking en moeilijk gedrag, biedt Amarant nu aan deze cliënten ambulante begeleiding bij hen thuis. Hiervoor is lef en durf nodig, ook omdat het risico’s met zich meebrengt waarover – mocht er iets misgaan – direct Kamervragen worden gesteld en media-items worden gemaakt. En hiermee is ook hier weer de eindconclusie: zet het gestolde wantrouwen om in vertrouwen. Als je minder van te voren dichttimmert, kun je meer bereiken.

Subsessies

Het middagprogramma bestond uit zes subsessies over ‘Toegang sociaal domein’, ‘Kwaliteit Wmo: de nieuwe medewerker’, ‘Verantwoording op resultaten’,  ‘Kwaliteit Jeugdwet’  'Contractering' en 'Participatie'.
Jonas Onland schetste, in de subsessie toegang sociaal domein, welke stappen de gemeente Eindhoven heeft gezet om te komen tot versterking van de ‘sociale basis’ en de inzet van een generalistenteam. Dit is de belangrijkste toegangspoort tot het sociaal domein.
In de subsessie ‘kwaliteit Wmo: de nieuwe medewerker’ vertelden professionals van Amarant wat de Wmo voor verandering in hun werk teweeg heeft gebracht (meer samenwerken met andere organisaties, intensievere samenwerking met netwerk en vrijwilligers), en wat dit betekent voor de competenties die zij moeten hebben. Amarant gaf aan hoe zij met opleidingen en andere activiteiten hun professionals hierin ondersteunt, en hoe zij hiermee de kwaliteit van het werk bevorderen en inzichtelijk maken. Wethouder Gelissen, Ronald Janssen en Elvira van Bergen namen de aanwezigen in de subsessie ‘verantwoording op resultaten’ mee  in de keuzes die zij hebben gemaakt ten aanzien van resultaatsturing. De gemeente Brunssum heeft gekozen om op zeven resultatengebieden te sturen. In de subsessie hebben ze hun ervaringen gedeeld.
In de subsessie ‘Kwaliteit Jeugdwet’ heeft Anita van de Ven verteld hoe de Koraalgroep zich voorbereid op het implementeren van de ‘norm verantwoorde werktoedeling’.
Philadelphia schetste in de subsessie ‘Participatie’ hun ervaringen met het ondersteunen van cliënten naar betaald werk'. Zij vertelden hier onder andere hoe zij werken met het concept ‘werken en jij’.
Frank van Beers deelde de ervaringen van Cello in het contracteerproces. Hij ging in op de lessen die zijn geleerd en welke keuzes Cello maakt ten aanzien van de inkoop 2016.

In de bijlagen vindt u de beschikbare presentaties .

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: