Nieuws

Workshops bekend van regionale bijeenkomsten ‘Gehandicaptenzorg in het sociale domein’

07 mei 2015

Waar staat de gehandicaptensector in het gemeentelijk domein een half jaar na de transitie? En wat is er nodig om de volgende stappen te zetten? In de maand juni organiseert de VGN vijf ledenbijeenkomsten met als titel Gehandicaptenzorg in het sociale domein: Wat mag, kan en moet, nu en straks? De thema’s van de workshops zijn nu ook bekend.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we landelijke ontwikkelingen regionaal inkleuren en vooral veel ervaringen delen. De bijeenkomsten richten zich op projectleiders, managers en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met de transitie.

Het inhoudelijk prikkelende programma bestaat uit een plenair gedeelte en een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden. We bieden u deze dag interactieve workshops. In elke workshop staan 1 of meer zorgaanbieders uit de desbetreffende regio centraal. Elke deelnemer kan drie van onderstaande workshops bijwonen. Uw voorkeur voor de workshops kunt u bij aanvang van de bijeenkomst kenbaar maken.

1. Toegang sociaal domein 2015
Hoe richten gemeenten de toegang in bij de Wmo 2015 en bij de Jeugdwet? Hoe zorgen ze ervoor dat de zorgvraag goed in beeld komt bij mensen met een beperking? Welke keuzes maken ze in het wel/niet betrekken van gehandicaptenzorgaanbieders bij dit proces? En waarom? De antwoorden op deze vragen vindt u in de subsessie over toegang in het sociaal domein. Daarnaast staan we ook stil bij de rol die gehandicaptenzorgaanbieders kunnen hebben in het voorbereiden van cliënten en hun omgeving in het voeren van het zogenaamde keukentafelgesprek. Voorbeelden en tips van gemeenten en aanbieders staan centraal, daarnaast is er veel ruimte voor vragen, uitwisseling en verdieping.

In een aantal regionale ledenbijeenkomsten vinden afzonderlijke sessies plaats over de toegang in de Wmo 2015 en in de Jeugdwet. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk in welke regio’s dit zal zijn.

2. Kwaliteit Wmo: de ‘nieuwe medewerker’
De Wmo 2015 is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers. Er wordt een groot beroep gedaan op de ‘eigen kracht’ van burgers. Eerst wordt gekeken of burgers een oplossing voor hun ondersteuningsvraag kunnen vinden in hun eigen netwerk, met inschakeling van vrijwilligers en mantelzorgers, etc. Wat verandert er hierdoor in de praktijk van de professional? Welke andere eisen worden er gesteld aan de professional? Hoe houdt de professional en de organisatie in deze nieuwe manier van werken zicht op de kwaliteit van de geboden ondersteuning?
Tijdens deze workshop vertelt een zorgaanbieder hoe ze met dit vraagstuk omgaan en gaat u met elkaar in gesprek.

3. Kwaliteit in de Jeugdwet
In de nieuwe Jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders opgenomen. Veel van deze eisen zijn voor de gehandicaptenzorg niet nieuw. Een nieuwe eis is de invoering van de ‘norm van verantwoorde werktoedeling’. Deze norm houdt in dat professionals op een hbo-functie of hoger die jeugdhulp bieden zich in de toekomst moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. In deze workshop wordt een toelichting gegeven op het Kwaliteitskader Jeugd dat een leidraad biedt om deze norm toe te passen. Verder krijgt u de laatste stand van zaken van het Programma Professionalisering Jeugdhulp. Een jeugdhulpaanbieder geeft een korte presentatie over hoe deze organisatie zich voorbereidt  op het implementeren van de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ in hun organisatie. En natuurlijk is er ruimte voor vragen  en het uitwisselen van knelpunten en oplossingen.

4. Samen werken aan participatie
Hoe kunnen instellingen hun expertise rond arbeidsmatige dagbesteding, jobcoaching en re-integratie naar werk inzetten in de eigen arbeidsmarktregio? Het regionale werkbedrijf, maar ook SW-bedrijven, collega-instellingen, het onderwijs en sociale ondernemingen kunnen belangrijke samenwerkingpartners zijn op de weg om cliënten naar betaald werk te brengen. Aan de hand van de praktijkvoorbeeld bespreken we de kansen en mogelijkheden om een samenwerkingsstructuur te creëren waarlangs burgers met beperkingen een (betaalde) baan kunnen verwerven.

5. Contractering: wat brengt 2016?
Door de invoering van de Wmo en de Jeugdwet is er in het afgelopen jaar veel werk verzet rond de contractering van de zorg. De contractering voor 2015 is afgerond, het contracteerproces voor 2016 wordt in gang gezet. In de subsessie deelt een zorgaanbieder de ervaringen in het contracteerproces. Wat zijn de geleerde lessen? Welke keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inkoop 2016? Na een korte presentatie gaat u hierover met de andere deelnemers in gesprek.

6. Op weg naar minder administratieve lasten
In de afgelopen maanden is er voor zorgaanbieders veel veranderd rond verantwoording, facturatie en declaratie. De administratie ligt op zijn kop. In deze subsessie gaan we met elkaar nader op verkenningstocht. Welke mogelijkheden zijn er? Wat doe je wel? Waarom doe je zaken bewust niet? Hoe komen we tot één format voor verantwoording en facturatie? Het gesprek volgt aansluitend op een inleiding van een zorgaanbieder of gemeente die hierin bewust keuzes hebben gemaakt.

Locaties en data (klik op datum voor specifieke informatie over het programma)

Deze evenementen zijn inmiddels geweest. U kunt zich niet meer opgeven. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen