Nieuws

Kabinet schrapt plan loondispensatie

07 september 2018

De VGN is erg blij dat het plan van het kabinet om de loonkostensubsidie voor mensen met beperkingen af te schaffen, niet doorgaat. Met dit plan zouden werkgevers mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon mogen gaan betalen. De werknemers zelfs moesten dan bij de gemeenten een aanvullende uitkering aanvragen. Ook WW-rechten en pensioenen kwamen in gevaar. Maatschappelijke organisaties, waaronder de VGN, waarschuwden al tijden voor de ongelijkheid en administratieve rompslomp voor mensen met een beperking. Het plan gaat nu niet door.  De huidige regeling van loonkostensubsidie in de Participatiewet blijft bestaan.

Het voorstel om de loonkostensubsidie af te schaffen is onderdeel van het regeerakkoord. Het kabinet komt nu zelf tot de conclusie dat dit plan niet uitvoerbaar is, mede omdat er geen maatschappelijk draagvlak voor is. Vanuit de maatschappijoppositiepartijen - waaronder de VGN die meedeed aan een hoorzitting in de Tweede Kamer over dit thema-  kwam veel kritiek op de loondispensatie. Het afschaffen van de loonkostensubsidie geeft mensen met beperkingen het gevoel geen volwaardige medewerker te zijn omdat ze zijn aangewezen op een uitkering, zonder ‘echt’ loon en pensioenopbouw, zoals dat hoort bij volwaardige participatie door middel van werk.

Na kritische opmerkingen tijdens de hoorzitting en het onderzoek van het Centraal Planbureau waaruit bleek dat dit plan geen extra werkgelegenheid opleverde, deed staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken onderzoek of de negatieve gevolgen konden worden opgelost. De Staatssecretaris komt nu tot de conclusie dat de maatregel onuitvoerbaar is en het voor werkgevers en werknemers veel te ingewikkeld wordt. In een brief informeert ze de Tweede Kamer over haar afwegingen om niet verder door te gaan met het uitwerken van loondispensatie en over het brede offensief om meer mensen aan een baan te helpen.

Financieel vangnet belangrijk

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking komt nog steeds onvoldoende van de grond. De VGN zet zich in om mensen met een beperking een volwaardige plek op de arbeidsmarkt te geven en denkt graag met de staatssecretaris mee om dit te verbeteren. Zo pleit de VGN in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat over de Participatiewet op 12 september, voor een goed financieel vangnet voor mensen met een beperking. Het is belangrijk dat als mensen aan het werk gaan, ze ook het vertrouwen hebben dat hun inkomen er niet op achteruit gaat. Ook wanneer de beperking bijvoorbeeld op termijn toeneemt, waardoor het arbeidsvermogen afneemt, moeten ze niet financieel gestraft worden en terugvallen in inkomen. Met dit vangnet kunnen mensen met een beperking zich beter ontwikkelen en durven ze stappen te maken, zonder hun financiële zekerheid te verliezen. Mocht het nodig zijn, kunnen ze gedurende hun opleiding of werkbare leven hier periodiek een beroep op doen.


Maatwerk belangrijk

Ook zet de VGN zich ervoor in dat schoolverlaters van het VSO die niet kunnen doorstromen naar een beroepsopleiding of werk zich kunnen blijven ontwikkelen. Door het inrichten van een ontwikkelingstrajecten op maat kunnen deze jongeren in de dagbesteding praktijkverklaringen behalen. Met een aantal van deze praktijkverklaringen kunnen zij de overstap maken naar een betaalde baan. Het opleidingstraject en branche-diploma Woonhulp gehandicapten en ouderenzorg is hier een mooi voorbeeld van.

Op woensdag 12 september debatteert de Tweede Kamer over de Participatiewet. De dag erna publiceren we op de VGN-website een artikel met de uitkomsten van dit debat en de toezeggingen uit de brief van de staatssecretaris.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: