Nieuws

Nieuw inkoopbeleid zorgkantoren leidt tot grote verschillen tussen regio's

05 juni 2023

Op 1 juni 2023 hebben de zorgkantoren hun nieuwe inkoopbeleid Wlz 2024-2026 gepubliceerd. Het inkoopbeleid is gebaseerd op een gezamenlijke visie over duurzame toegang tot de langdurige zorg. Hierin maken zij de beweging naar een toekomstbestendige Wlz. Daarbij sluiten zij voor de gehandicaptenzorg aan bij het landelijke akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Ook hanteren zij een landelijk tariefmodel voor het bepalen van het richttarief. In de uitwerking van de visie en het tarief in het individuele beleid van de zorgkantoren zien we grotere verschillen tussen de zorgkantoren dan in voorgaande jaren.

begeleider en cliënt

Landelijke visie

De zorgkantoren streven gezamenlijk naar een toekomstbestendige Wlz waarbij wordt ingezet op:
zelf als het kan - (samen) thuis als het kan - digitaal als het kan - passend aanbod voor kwetsbare groepen.  Om de beweging hierheen te bereiken wordt ingezet op innovatie, kwaliteit, verduurzaming en bedrijfsvoering. Voor de gehandicaptenzorg wordt het landelijk akkoord als leidraad genomen. Zorgkantoren geven in hun eigen inkoopbeleid concreet invulling aan de visie en houden rekening met regionale omstandigheden. We zien in het beleid dat de zorgkantoren dit verschillend invullen. De kanslijnen worden gestimuleerd, maar op verschillende manieren en ook zien we onderscheid in wat er regionaal wordt opgepakt. Innovatie zien we overal als belangrijk thema terugkomen en ook de aansluiting bij de Green Deal in het kader van verduurzaming. 

Richttarief en tarieven per zorgkantoor

Op basis van een landelijk tariefmodel is het richttariefpercentage voor de gehandicaptenzorg vastgesteld op 95,7%. Hiervoor is als basis de gegevens van 2021 gebruikt. De zorgkantoren gebruiken het richttarief als vertrekpunt voor hun tarieven. In het inkoopbeleid zien we dan ook grote verschillen tussen de zorgkantoren. De zorgkantoren differentiëren in hun tarieven, maar doen dit allemaal op een verschillende wijze. Het kan gaan om differentiatie per prestatie (zorgzwaarte) of op- en afslagen onder voorwaarden. Ook zijn de mogelijke maatwerkafspraken verschillend. Deze hebben wel vaak betrekking op complexe zorg. Voor de NHC hanteren de zorgkantoren bijna allemaal een 100% tarief, uitzondering hierop is CZ die voor de VG3 en VG4 een tarief van 80% toepast. 

Reactie VGN

De VGN vindt de verschillen per zorgkantoor (over regio's heen) die niet zijn gebaseerd op regionale verschillen ongewenst. Het leidt tot ongelijke zorg voor cliënten met dezelfde zorgvraag en tot meer administratieve lasten voor zorgorganisaties die in meerdere regio's werkzaam zijn. Daarnaast zet de VGN vraagtekens bij de  onderbouwing van het richttarief als reëel tarief. 

In de bijlage vindt u de meest relevante thema's uit de gezamenlijke visie en een overzicht van het beleid per zorgkantoor op de belangrijkste thema's.