Nieuws

Onduidelijkheden rondom meerzorg (voorheen extreme zorgzwaarte)

23 september 2012

Per 2013 wordt de toeslag extreme zorgzwaarte omgezet naar meerzorg. Er is nog erg veel onduidelijk over hoe meerzorg per 2013 in de productieafspraken bij de NZa aangeleverd moet worden en welke eisen de zorgkantoren stellen. De NZa geeft in bijgevoegde brief aan dat zij voor 1 november 2012 een tariefsverzoek voor de drie deelprestaties en een omzet nodig hebben. De zorgkantoren hebben als taak om de rechtmatigheid, effectiviteit en doelmatigheid van de toeslag te beoordelen. Voor bestaande cliënten waarvan de toeslag doorloopt in 2013 is nog niet helder hoe de zorgkantoren deze nieuwe taak invullen. Daardoor is nog steeds niet helder aan welke eisen de zorgaanbieders moeten voldoen. De VGN dringt daarom aan op meer duidelijkheid van ZN.

Waarom wijziging naar meerzorg?

Per 1 januari 2012 is de Regeling zorgaanspraken AWBZ (Rza) uitgebreid met de beleidsregel extreme zorgzwaarte/meerzorg. Daarmee is deze regeling toeslag extreme zorgzwaarte verankerd in de regelgeving. De toeslag extreme zorgzwaarte wordt in een geldbedrag uitgedrukt terwijl alle aanspraken in uren uitgedrukt dienen te worden. Om die reden moet meerzorg vanaf 1 januari 2013 in uren uitgedrukt worden. Dit geldt voor alle cliënten die in 2013 een toeslag meerzorg ontvangen, dus ook voor cliënten waarvan de toeslag doorloopt. Daarnaast worden er per 2013 nog andere wijzigingen doorgevoerd. In de nieuwe werkwijze heeft het zorgkantoor een veel grotere rol dan voorheen en is de rol van de NZa kleiner geworden.Onduidelijkheid over huidige toeslagen die doorlopen in 2013

Het is nog onduidelijk hoe de toeslag van cliënten waarvan de toeslag doorloopt in 2013 precies verantwoord moet worden. Gevolg hiervan is dat er onduidelijkheid is met als 'worst case scenario' dat voor alle meerzorgclienten het dagprogramma ingevuld moet worden voor 1 november.

De VGN is van mening dat de toeslagen met geldig CCE advies in 2013 zorginhoudelijk gezien rechtmatig zijn. Het zou voldoende moeten zijn om de via een simpele omrekening van het toeslagbedrag in uren meerzorg uit te drukken. Liever nog zien we dat de toeslagen doorlopen, zonder omzetting. Daarom stuurt de VGN op korte termijn een brief naar VWS en ZN met de oproep ten hoogste omzetting van toeslagbedrag naar uren meerzorg als vereiste te stellen.Aanpassingen in declaratiesoftware
 

Extra code voor kort- en langdurige meerzorg
In de brief van de NZa wordt de VGN gevraagd te adviseren over een tweede declaratiecode voor meerzorg. Doel hiervan is  onderscheid te maken tussen langdurige meerzorg (voorheen extreme zorgzwaarte) en kortdurende meerzorg (voorheen bijzondere zorgplannen). De VGN is voornemend hier positief over te adviseren. Wij ontvangen graag uw signaal indien u verwacht dat dit tot problemen leidt bij bijvoorbeeld de implementatie van uw declaratiesoftware. 

Individuele meerzorgtarieven
Meerdere aanbieders hebben bij ons aangegeven dat de declaratiewijze van individuele meerzorgtarieven per 2013 erg omslachtig is en grote aanpassingen in de declaratiesoftware nodig zijn. Hierbij speelt dat het probleem groter wordt, naarmate een instelling relatief veel meerzorgcliënten heeft. De VGN heeft dit bij de NZa aangegeven en gevraagd om hier gezamenlijk andere oplossingen voor te zoeken. In bijgevoegde brief leest u dat de NZa hier helaas geen mogelijkheden toe ziet.Informatievoorziening vanuit de VGN

Gezien de onduidelijkheden verwachten wij de komende 2 weken veel nieuwe informatie op dit ledennet te plaatsen. Daarnaast zijn we bezig met ontwikkelen van nieuwe tools die u kunt gebruiken om de sjablonen in te vullen en de toeslagbedragen om te zetten naar uren meerzorg. Ook deze tools worden via dit ledennet verspreid. Op het besloten deel van deze website staat meer (contact)informatie dan op het openbare deel. Hiertoe dient u ingelogd te zijn. Eerdere informatie over dit onderwerp hebben wij geplaatst op 26 juli, 14 augustus en 28 augustus en 13 september.

Deze pagina is een onderdeel van: