Nieuws

Ontwikkelingen NHC voor 2018

14 juni 2017

De NZa is voornemens de rente in de NHC vast te stellen op 4.65%. De VGN houdt vast aan 5%. Daarnaast is de VGN in gesprek met VWS over vaste of onderhandelbare tarieven voor de huisvestingsvergoeding. Voor 2018 vormt de NHC een niet-onderhandelbaar deel van het integrale tarief. In dit artikel informeren we u over de laatste ontwikkelingen voor 2018.

rekenmachine ligt op tafel

Index

In februari heeft TNO de NZa voorgesteld om de indexering van de NHC voor de komende jaren op 2.5% te houden. Daar zijn we tevreden over, want de hoogte van de NHC is van oorsprong ook gebaseerd op een jaarlijkse index van 2.5%. Tot zover goed nieuws.

Rente

TNO heeft de NZa ook voorgesteld om de rentecomponent binnen de NHC te verlagen van 5% naar 4.1%. Dat komt ongeveer overeen met een tariefsdaling van de NHC van rond de 10%. De VGN (met ActiZ en GGZ) was het daar niet mee eens, omdat alleen rekening werd gehouden met financiering van investeringen met vreemd vermogen en niet met eigen vermogen. We hebben dat de NZa op 11 mei per brief laten weten (zie bijlage 1). De NZa heeft op ons aandringen een nieuwe studie naar de rente laten uitvoeren door Finance Ideas. FI adviseert om uit te gaan van:

  • een verhouding van 30% eigen vermogen en 70% vreemd vermogen;
  • een vergoeding voor het eigen vermogen van 5.94%;
  • een gewogen rentevergoeding voor eigen en vreemd vermogen van 4.65%.

De NZa heeft dat advies overgenomen en heeft het voornemen om de rente per 2018 te stellen op 4.65%. Dat betekent een daling van het NHC-tarief van rond de 4%. Volgens de VGN geldt echter op grond van afspraken in 2012 een bandbreedte van +/- 0.5%: binnen die bandbreedte wordt de rente niet gewijzigd. Vooralsnog ziet de NZa dat anders: de eerder berekende 4.1% ligt buiten de bandbreedte en dus kan de rente wel gewijzigd worden naar 4.65%. De NZa heeft ons dit per brief laten weten (zie bijlage 2). Wij zijn hierover nu nog met de NZa in gesprek en zodra we duidelijkheid hebben, zullen we u uiteraard informeren.

Voor de normatieve inventariscomponent (NIC) geldt dat TNO een rentedaling voorstelde van 4% naar 3.2%. De NZa zal echter ook hier uitgaan van 4.65%. Dat betekent een kleine verhoging van de NIC.

Herijking en actualisering

Op 15 maart informeerden we u over de herijking van de tarieven in de Wlz. De VGN vindt dat de NHC daarvan ook onderdeel moet uitmaken. Het bureau nCZB voert een onderzoek uit in opdracht van de VGN naar een adequate opbouw van de NHC per 2019. Kern van de onderzoeksvraag: hoe zou de NHC worden samengesteld als die vandaag zou worden ‘uitgevonden’. VWS zal de NZa vragen om ook de NHC mee te nemen in de herijking. De VGN zal het rapport van nCZB daarbij inbrengen. Zodra dit rapport definitief is, zullen we het op onze site zetten.

Onderhandelen over de NHC

De lijn van VWS is dat er per 2018 onderhandelbare integrale tarieven komen. De VGN vindt dat de NHC als een niet-onderhandelbaar deel van het integrale tarief moet blijven bestaan. Zie ons artikel van 14 maart 2017 hierover. We hebben inmiddels op 9 juni 2017 met VWS hierover gesproken. Ambtelijk VWS ziet in onderhandelen geen probleem en lijkt te persisteren in haar visie. We krijgen hierover nog een formele brief. Aan de hand daarvan zullen we kijken of en welke acties nog mogelijk zijn. En inmiddels weten we uit het inkoopbeleid 2018 van de zorgkantoren dat voor 2018 niet over de NHC zal worden onderhandeld. Als rekenvoorbeeld:

  • Stel het integrale tarief op 100, waarvan 85 voor zorggeld en 15 voor de NHC; overigens: deze verhouding kan per ZZP verschillen; het gaat hier om het rekenvoorbeeld;
  • Stel een korting door het zorgkantoor van 4% op het zorgdeel;
  • Dan wordt het integrale tarief: 85x96% = 81.6 (voor de zorg) + 15 (voor de NHC) = 96.6

Voor 2019 staat het niet-onderhandelen nog niet vast.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: