Nieuws

Overzicht wijzigingen en onderzoeken rond hulpmiddelen

18 oktober 2019

De verstrekking van hulpmiddelen aan cliënten met een Wlz indicatie is ingewikkeld geregeld. Er lopen verschillende trajecten om dit te vereenvoudigen. Hieronder geven we een overzicht van wijzigingen per 1 januari 2020 en de onderzoeken en acties die er rond hulpmiddelen gaande zijn. Ook besteden we aandacht aan de nieuwe Europese regelgeving rond medische hulpmiddelen.

schrijfblok en pen

Veranderingen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gelden twee veranderingen waardoor het onderscheid in de verstrekking aan verblijfsclienten met en zonder behandeling wordt opgeheven. Meer informatie over de veranderingen per 2020 is hier te vinden.

Mobiliteitshulpmiddelen voor cliënten met verblijf

Op dit moment vallen mobiliteitshulpmiddelen voor Wlz-cliënten onder de Wmo. Uitzondering hierop zijn rolstoelen voor cliënten met verblijf én behandeling. Die vallen onder de Wlz en worden door de zorgkantoren bovenbudgettair, dat wil zeggen buiten het budget van de instelling gefinancierd. Per 2020 wordt de lijst van mobiliteitshulpmiddelen, die vanuit de Wlz worden vergoed, uitgebreid. Daarnaast gaat vergoeding vanuit de Wlz van hulpmiddelen uit deze lijst ook gelden voor cliënten met verblijf zonder behandeling.
Er is een overgangsregeling afgesproken voor reeds verstrekte hulpmiddelen. Deze blijven onder verantwoordelijkheid van de gemeente totdat vervanging aan de orde is. Voor onderhoud en aanpassingen blijft de gemeente dus het aanspreekpunt.
Met deze overgang wordt het indiceren van deze hulpmiddelen de verantwoordelijkheid van de zorginstelling (fysiotherapeut of ergotherapeut). Hiervoor zal in de beleidsregel van de NZa nog een financiële component worden toegevoegd, waarschijnlijk in de vorm van een verhoging van het ZZP-tarief.
De zorgkantoren hebben de zorgaanbieders over deze wijziging geïnformeerd. In november en december organiseren de zorgkantoren gezamenlijk voorlichtingsbijeenkomsten door het hele land.

Roerende voorzieningen voor cliënten met verblijf

Roerende voorzieningen, dit zijn hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik, zoals hoog-laagbedden en tilliften, zijn voor alle cliënten met verblijf onderdeel van de Wlz aanspraak. Voor cliënten met verblijf zonder behandeling worden deze nu soms nog door de Wmo2015 of Zvw verstrekt.
Per 2020 geldt dat roerende voorzieningen voor alle cliënten met verblijf vanuit de Wlz gefinancierd worden. Hiervoor wordt de normatieve inventaris component (NIC) in het ZZP iets verhoogd. Voor de roerende voorzieningen geldt geen landelijke overgangsregeling, dit betekent dat zorgaanbieders vóór 1 januari 2020 afspraken met gemeente/zorgverzekeraars gemaakt moeten hebben over het (eventueel) overnemen van deze voorzieningen.

Overige trajecten rond hulpmiddelen


Samenloopcontroles bij cliënten met verblijf en behandeling

Naar aanleiding van samenloopcontroles door zorgverzekeraars waarbij niet-persoonsgebonden hulpmiddelen en medische voeding door landelijke hulpmiddelenleveranciers ten onrechte bij de Zvw zijn gedeclareerd zijn afspraken gemaakt om dit op een zo praktisch mogelijke manier recht te zetten. De eerste correctieronde heeft in het voorjaar plaatsgevonden. Er vindt dit jaar nog een keer zo’n controle plaats. Informatie over de samenloopcontroles hulpmiddelen vindt u hier.

Onderzoek naar de positionering van persoonsgebonden hulpmiddelen

VWS doet onderzoek naar de positionering van persoonsgebonden hulpmiddelen. Dit zijn onder andere steunkousen en incontinentiemateriaal. Hiernaar is door Berenschot onderzoek verricht (zie bijlage), hierbij zijn enkele VGN leden betrokken geweest. De uitkomst van dit onderzoek was dat vanuit het perspectief van de client en vanuit de zorginstellingen positionering in de Wlz het meest wenselijk was. Als vervolg hierop wordt nu een nadere verkenning uitgevoerd, waarbij per hulpmiddel wordt gekeken naar de relatie met andere vormen van medische zorg en naar de aanwezigheid van dwingende redenen waarom het niet in de Wlz zou moeten worden opgenomen. Bij deze verkenning zijn enkele VGN leden betrokken. De conclusies worden meegenomen in de voorbereiding van besluitvorming in de volgende kabinetsperiode (d.w.z. invoering op zijn vroegst in 2023).

Nieuwe Regelgeving medische hulpmiddelen

Vanaf 26 mei 2020 gelden nieuwe strengere Europese regels voor medische hulpmiddelen.
Voor zorgverleners betekent dit dat zij er op moeten gaan letten tot wanneer de medische hulpmiddelen die zij inkopen nog gebruikt mogen worden. Ook moeten zij tijdig bij leveranciers checken of producten beschikbaar blijven. Daarnaast gelden nieuwe regels voor hulpmiddelen die worden vervaardigd en gebruikt binnen een zorginstelling. Verder komen er nog Nederlandse regels voor herverwerking van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Voor meer informatie kijkt u hier.

Deze pagina is een onderdeel van: